Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowej

Wydawanie zaświadczeń za zgodą podatnika

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 306h § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) organy podatkowe za zgodą podatnika wydają zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych na żądanie wspólników spółki cywilnej jawnej, partnerskiej oraz komplementarius ...

Spółka zamierza nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością, stanowiący własność osoby trzeciej. Powyższy lokal jest składnikiem majątku zbywcy i jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W umowie sprzedaży lokalu strony transakcji zamierzają wprowadzić zapis, zgodnie z którym kupujący dokona przelewu należności na rachunek upoważnionych podmiotów (urzędu skarbowego i ZUS) celem spłaty, w zakresie swojej odpowiedzialności, części zaległości podatkowych zbywcy, według ich stanu na dzień zawarcia transakcji ustalonego na podstawie zaświadczeń wydanych zgodnie z art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa. Pytanie Spółki dotyczy kwestii, czy spowoduje wygaśnięcie części zaległości podatkowych zbywcy do wysokości wartości nabywanego lokalu w określonej cenie i jednocześnie zwolni Spółkę z odpowiedzialności za pozostałe zaległości podatkowe zbywcy (przekraczające wartość lokalu), zakładając, że do zawarcia transakcji nabycia lokalu dojdzie przed upływem 3 dni od dnia wydania zaświadczeń, o których mowa w art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 14.05.2004r. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że zamierza ona nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością stanowi ...

Czy przejęcie majątku inwestora będzie skutkowało utratą prawa do ulgi podatkowej, a w konsekwencji, czy Bank odpowiadać będzie solidarnie z podatnikiem (inwestorem) za powstałe zobowiązanie z tytułu utraconego prawa do ulgi na budowę budynku z lokalami przeznaczonymi pod wynajem oraz inne zaległości podatkowe?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na wniosek strony z dnia 03.03.2004 r. wyjaśnia, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr. 137, poz 926 ze zm.) co następuje : Bank zwrócił się do tutejszego Urzędu z zapytaniem czy przejęcie majątku inwestora będzie skutkowało utratą prawa do ulgi podatkowej, a w konsekw ...

Czy w opisanej sytuacji jestem zobowiązny do złożenia zeznania podatkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2.05.2005r. (data nadania 27.04.2005r., uzupełnionym w dniu 19.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej ...


Czy w przypadku zakupu samochodu od spółki, która miała zaległości podatkowe, nabywca będzie odpowiadał za zobowiązania spółki ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 26.09.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 22.11.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie odpowiedzialnoś ...

Pytanie podatnika dotyczy obowiązku składania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych i w podatku od towarów i usług w przypadku składania kolejnego wniosku o wydanie banderol.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29.08.1997. (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku i zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi nr 362000-RPA-9105-02/07 z dnia 27.02.2007. wydane w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi ...

1) Czy prawidłowym i w pełni zabezpieczającym Spółkę przed odpowiedzialnością wynikającą z art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej będzie – wystąpienie przez Spółkę, za zgodą zbywającego (tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej) z wnioskiem o wydanie Zaświadczeń, do wszystkich wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, właściwych ze względu na miejsce wykonywania działalności – zgłoszone przez wspólników Spółki Cywilnej na formularzu NIP-2? 2) Czy organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany będzie wydać Spółce wnioskowane Zaświadczenie, jeśli we wniosku, o którym mowa w pytaniu nr 1 powyżej, Spółka wskaże, że na terenie jednostki samorządu terytorialnego, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest on kierowany – podatnik (Spółka Cywilna) lub podatnicy (przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej), zgodnie ze zgłoszeniem NIP-2, wykonuje/ą działalność gospodarczą? 3) Czy organ podatkowy, o którym mowa powyżej, uprawniony będzie do wydania postanowienia o odmowie wydania Zaświadczenia, powołując się na fakt, iż podatnik (Spółka Cywilna) lub podatnicy (przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej) nie figurują w prowadzonej przez ten organ ewidencji podatkowej? 4) Czy postanowienie, o którym mowa w powyższym punkcie będzie dla Spółki tak samo skutecznym zabezpieczeniem przed konsekwencjami wynikającymi z art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej jak Zaświadczenie? 5) Czy w przypadku określonym w pytaniu nr 3, jeśli po jakimś czasie, np. w wyniku przeprowadzonej kontroli przez organy podatkowe okaże się, że Zbywca (tj. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej) nie dopełnił obowiązku zgłoszenia posiadanych nieruchomości lub budowli do opodatkowania i właściwy organ podatkowy wyda decyzję określającą jego zobowiązanie podatkowe za okres sprzed nabycia przez Spółkę środków trwałych, o których mowa we wstępie, to pomimo posiadania wspomnianego postanowienia Spółka będzie ponosiła solidarną ze Zbywcą odpowiedzialność za opisane zobowiązanie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 95 ms