Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składki na ubezpieczenia zdrowotne

Odliczenie składek na ubezpieczenia

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie odliczenia od podatku składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z przepisem art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) poda ...

dotyczy zasad obniżania podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lutego 2004 r. o udzielenie informacji dot. zasad obniżania podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając w oparciu o przepisy art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 2 i u ...

Koszty uzyskania przychodów

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt. 59 ustawy z 15 lutego 19992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) generalnie wydatki na składki związane z umowami ubezpieczenia nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wprowadzono jednak wyjątki od powyższej zasady, tj. określono warunki, jakie musi spełnić pracodawca aby określone składki opłacane przez ...

Jestem rencistką i prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich opodatkowaną w formie karty podatkowej. Przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontrola wykazała, że za okres od dnia 01.01.1999 - 26.09.2001 powinnam zapłacić zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaległość została rozłożona na 24 raty, począwszy od miesiąca lutego 2004 r. Proszę o wyjaśnienie, czy będę mogła odliczyć kwotę raty od należnego podatku w formie karty podatkowej opłacanego w 2004 r?

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. W wyniku przeprowadzonych w 2003r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czynności kontrolnych stwierdzono, że pomimo obowiązku nie dokonała Pani wpłaty składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotn ...

1. Czy należy sporządzić korekty deklaracji PIT-4 za poszczególne miesiące 2003 roku, w których wypłacono nagrody, zwiększając sumę wypłat o kwoty niesłusznie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne? 2. Czy od kwot zaniżenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należy naliczyć odsetki za zwłokę? 3. Czy w związku z korektami w zakresie zaliczek na podatek i zawyżeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne należy sporządzić korekty informacji PIT-11 za 2003 rok?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. (wpłynęło 23.02.2004 r.) dotyczące rozliczenia dochodów pracowników i podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zwrotem bezpodstawnie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wpłaconych na rzecz ZUS), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rok ...

- w sprawie możliwości odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 07.08.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 07.08.2003 r.) w sprawie możliwości odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz od podatku składek ...

Czy składki opłacone przez spółkę z o.o. na rzecz ZUS, za jej wspólnika będącego wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki

Ze złożonego wniosku wynika, iż wspólnikiem spółki z o.o. jest osoba zagraniczna posiadająca obywatelstwo holenderskie i zamieszkująca na stałe w Belgii, Wspólnik nie posiada zameldowania w Polsce, kontakt z nim następuje poprzez sieć internetową a w sporadycznych przypadkach osobiście na terenie Polski. Spółka zarządzana jest w jego imieniu przez Prezesa powołanego uchwałą wspólników, zatrudnione ...

dotyczy możliwości odliczenia od podatku opłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu podatkowym PIT-28 za rok 2003

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 202, poz.1963), w załączniku nr 1 został określony wzór zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysoko ...

Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z ZUS.

W dniu 09.03.2004 r. do organu podatkowego w Elblągu wpłynęło pismo Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wyjaśnia, że w styczniu 2003 roku otrzymał zwrot nadpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie w wysokości 11.061,76 zł. W roku ...

Czy od przychodów uzyskiwanych przez osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółdzielni (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) płatnik jest obowiązany pobierać podatek po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? Czy w ramach pobieranego 19% podatku powinna być odliczona składka zdrowotna?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu do tutejszego urzędu) uzupełnione w dniu 26.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się ...

Generowanie strony w 9 ms