Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dostawa

Moment powstania obowiązku podatkowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2003 r (data wpływu do Urzędu 30.07.2003 r.)Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia w kraju usług najmu powstaje z chwilą otrzymania całoś ...


Czy w związku z opodatkowaniem z dniem 1 maja 2004 r. ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie doliczony podatek VAT od wpłaty należności po 1 maja 2004 r.

Do tut. organu wpłynął wniosek z dnia 06 kwietnia 2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. Ze złożonego pisma wynika, że dnia 16.01.2004 r. zawarła Pani umowę o budowę lokalu użytkowego ze spółdzieln ...

1. Czy obecny NIP będzie wystarczający przy rozliczaniu podatku od towarów i usług dot. transakcji wewnątrzwspólnotowych po 1 maja 2004 r.? 2. Jakie inne warunki trzeba spełnić, aby prawidłowo rozliczać się z podatku VAT ? 3. Jakie obowiązki sprawozdawcze od 1 maja 2004r. zostały nałożone na podmioty gospodarcze dokonujące zakupu i sprzedaży towarów z/do krajów Unii Europejskij ?

W związku z pismem z dnia 17 marca 2004r., informuje się uprzejmie, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) na podatników dokonujących sprzedaży krajowej oraz eksportu i importu towarów z krajów spoza Unii Europejskiej nie zostały nałożone dodatkowe obowiązki w zakresie rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Podatnicy ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych od dostawców komponentów, jeżeli faktury te dokumentują wydatki poniesione na modernizację urządzeń będących własnością dostawcy, które jednak służą do produkcji komponentów dostarczanych i wykorzystywanych w działalności Spółki?

Stosownie do postanowień art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego informację w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) – vide: pismo z dnia 18 ...

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonywanych po 1 maja 2004 r. dostaw samochodów używanych, które zostały nabyte przed tą datą i których odprzedaż przed tym dniem była zwolniona od podatku VAT w części przewyższającej kwotę podatku obliczoną od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia samochodu.

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 21.04.2004 r. (data wpływu do US 22.04.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonywanych po 1 maja 2004 r. dostaw samochodów używanych, które zostały nabyte przed tą datą i których odprzedaż przed tym dniem była zwolniona od podatku VAT w części przewyższającej kwotę podatku obliczoną od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ce ...

Czy w przypadku korzystania przez podatnika podatku VAT z usług firmy kurierskiej prowadzącej monitoring trasy przewozu powierzonych jej przesyłek, wydruk z tego systemu z informacją o dostarczeniu przesyłki odbiorcy (status”delivered”) spełnia wymogi art. 42 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy w przypadku pojawienia się wątpliwości co do zawartości informacji zawartej w wydruku- czy dokumentem, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 4 ustawy może być także oświadczenie firmy kurierskiej o dostarczeniu przesyłki?

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54 poz. 535) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.Stawka opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów została określona w art ...


uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. R. w R. z dnia 3.03.2004 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 5.03.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wraz z pismem uz ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania sprzedaży używanych palet.Przedmiotem działalności Podatnika jest skup, naprawa i sprzedaż używanych palet.W złożonym wniosku wyjaśniono, iż palety są dla podatnika towarem handlowym, co powoduje obowiązek naliczania podatku VAT.

Zgodnie z art.120 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz.535) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.Art.120 ust.4 w/cyt ustawy stano ...

Generowanie strony w 3 ms