Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata eksploatacyjna

Moment powstania obowiązku podatkowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2003 r (data wpływu do Urzędu 30.07.2003 r.)Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia w kraju usług najmu powstaje z chwilą otrzymania całoś ...

Czy opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją części użytkowej domu stanowią koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Wykorzystywanie przez podatnika, do celów prowadzonej działalności, domu mieszkalnego przez wyłączenia jego części lub całości z funkcji mieszkalnej ...

1) Czy Zarządca nieruchomości winien w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej podpisywać umowę na dostawę wody dostarczanej do indywidualnych mieszkań i lokali użytkowych właścicieli i najemców nieruchomości oraz przyjmować fakturę wystawioną na Wspólnotę? 2) Czy w przypadku, gdy stroną umowy w zakresie dostarczania mediów - jest Wspólnota mieszkaniowa, mamy do czynienia ze sprzedażą w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług ?

W ocenie podatnika Wspólnota mieszkaniowa nie może przyjmować i opłacać faktur za wodę i media dostarczane do indywidualnych mieszkań i lokali użytkowych. Dyrektor tut. Izby Skarbowej pragnie zauważyć, iż organy podatkowe są zobligowane jedynie do udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z tego też względu Dyrektor tut. Izby Skarbowej nie może wypowiadać się w kwest ...


Czy pobieranie w ramach opłaty czynszowej zaliczek na : energię cieplną, zimną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, domofon i rozliczenie ich na najemców lokali mieszkalnych podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jeżeli czynności te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 70.32.11-00.00 "Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie"

W związku ze złożonym w dniu 15.03.2004r. L.dz. AN 480/2004r. zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z przesłaną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 24 lutego 2004r.znak: OK.-5672/KU-44/10-10 ...

Co stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w przypadku osiągania przychodów z tytułu najmu nieruchomości?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004 r. (znak: PB 2/MK/RB-033-050-132/04) w sprawie określenia pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględnienia podatku do towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osó ...

Czy po stronie wynajmującego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu najmu ww. lokalu podlega sama wartość czynszu określona w umowie, czy też dodatkowo opłaty eksploatacyjne i administracyjne związane z wynajmowanym lokalem i wynikające z umowy najmu?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 wyżej cyt. ustawy, udzielonej w odpowiedzi na zapytanie z dnia 8.10.2003 r. (uzupełnione w dniu 7.11.2003 r.) w zakresie opodatkowania zryczałt ...

Czy uzyskując przychody z najmu należy zarejestrować działalność gospodarczą? Czy pomimo posiadania małżeńskiej wspólności majątkowej dochód z najmu lokalu może przypadać wyłącznie jednemu z małżonków? Czy podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu stanowi „czysta kwota czynszu”, czy też dodatkowo kwota, obejmująca otrzymane przez wynajmującego należności za gaz, wodę oraz energię elektryczną, obliczone według wskazań podliczników?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004 r. (znak: PB 2/MK/RB-033-050-132/04) w sprawie określenia pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględnienia podatku do towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osó ...

Jak rozliczyć koszty związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego w części przeznaczonej na działalność gospodarczą?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2003 r. informuje, że: poruszony problem regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) oraz rozporządzenie Mi ...

Pojęcie przychodu

W związku z Pani pismem z dnia 10.10.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Ustawodawca w ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) nie ...

Generowanie strony w 5 ms