Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi najmu

Moment powstania obowiązku podatkowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2003 r (data wpływu do Urzędu 30.07.2003 r.)Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia w kraju usług najmu powstaje z chwilą otrzymania całoś ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi w zakresie wynajmowania lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym, będącym własnością podatniczki, z przeznaczeniem na noclegi dla pracowników zatrudnionych w ramach prowadzonej przez najemcę działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz.50, ze zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium RP. Kwestia stawki podatku od usługi najmu lokali jest uregulowana szczegółowo - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 - w poz. 10 załącznika nr 2 do ustawy: Usługi ex ...

uzupelnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 r. (znak: SP-5-I-327/1/17/2004, data wpływu do Urzędu 16.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania usług najmu pomieszczeń szkolnych, wyjaśnia: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o po ...


Kasy rejestrujące

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 12.11.2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących informuje: Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. ...


Podatek od towarów i usług

W nawiązaniu do interpretacji udzielonej w dniu 03.10.2003 r. w piśmie znak:PP-443/18/3003 w zakresie ewidencjonowania sprzedaży usług najmu i dzierżawy nieruchomości przy zastosowaniu kas fiskalnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971) Minister Finansów z ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkować usługi najmowania budynku mieszklanego na działalność gospodarczą polegającą na prowadzenie domu opieki nad ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi ze stałym ich zakwaterowaniem, wyżywieniem i całodobową opieką?

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 z późn. zm.) w dalszej części „ustawa o VAT” opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 7 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od pod ...

Czy usługa wynajmu hali sportowej pomiędzy dwiema jednostkami budżetowymi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

W dniu 04.03.2004r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty z dnia 18.02.2004r., z prośbą o wyjaśnienie, czy usługa wynajmu hali przez Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty dla Zespołu Szkół jest objęta podatkiem VAT i czy od uzyskanej z tytułu wynajmu kwoty należy odprowadzić podatek VAT. Jak wynika z treści pisma, Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Ośw ...

opodatkowania usług najmu pomieszczeń dla SP ZOZ dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2004 r. (znak: SOSW-I-366/2004) w sprawie opodatkowania usług najmu pomieszczeń dla SP ZOZ dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, wyjaśnia: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o pod ...

Generowanie strony w 2 ms