Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie akcji

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.08.2003 r. w sprawie zapytania podatnika w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, że stosownie do art. 359 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) akcje w spółce akcyjnej mogą być umorzone między innymi w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzeni ...

Czy momentem, w którym powstaje obowiązek podatkowy spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie: dzień zawarcia umowy zbycia akcji w celu ich umorzenia, dzień, w którym nastąpi skutek rozporządzający umowy, czyli przejście na Spółkę prawa własności akcji, dzień, w którym akcjonariusz otrzyma zapłatę za akcje.

Odpowiadając na pismo z dnia 13.01.2004r. (data wpływu 14.01.2004r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje, że w opisanej przez Spółkę sytuacji zastosowanie mają przepisy: ar ...

Jak należy opodatkować dochód uzyskany przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną, z tytułu odpłatnego zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia?

Dochód uzyskany przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zaliczany jest do przychodów z kapitałów pieniężnych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Stanowi o tym art. 17 ust. 1 pkt 4 ...

Czy w przypadku umorzenia udziałów i wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia wspólnikom, powstaje dochód dla wspólników, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dnia 31.01.2003r. została zawiązana na czas nieograniczony Spólka X Sp. z o.o., która powstała w wyniku podziału przez wydzielenie wskutek przeniesienia części majątku Spółki Y Sp.z o.o. na Spółkę X Sp.z o.o.w trybie art.529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wydzielenie zostało zrealizowane wskutek przeniesienia na Spółkę X zorganizowanej części pr ...

Wykaz zasad

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2004 r. (data wpływu 12.01.2004 r.) sprawie interpretacji przepisów dotyczących nabycia akcji własnych w celu umorzenia w zamian za grunt i środki pieniężne wyjaśnia: Umorzeni ...

Pytanie Spółki dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych należności z tytułu umorzonych akcji wypłaconych spadkobiercy akcjonariusza na podstawie postanowienia Sądu o nabyciu spadku.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Wypłacone należności stanowią przedmiot spadku, którego opodatkowanie reguluje ustawa z dnia 28 l ...


Towarzystwo pyta czy dobrowolne umorzenie akcji w drodze nabycia akcji przez Towarzystwo bez wynagrodzenia, które wymaga obniżenia kapitału zakładowego Towarzystwa, powoduje powstanie w Towarzystwie lub u jedynego akcjonariusza Towarzystwa przychodu lub obowiązku podatkowego z jakiegokolwiek tytułu.

Działając zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r –Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm/ w odpowiedzi na zapytanie Nr L.dz.207/ZARA/04 dnia 19.04.2004r, (wpływ do Urzędu 29.04.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Z ...

Czy nabycie akcji w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na Państwa pytanie z dnia 01.06.2004 roku (data wpływu do tut. Urzędu 03.06.2004 roku) w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego czy nabycie akcji w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnop ...

dotyczy podatkowych skutków umorzenia udziałów w spółce

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. „S.” złożonym do tut. Urzędu w dniu 9.06.2004 r. i dokonaniu analizy zapytania podatnika w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób ...

Generowanie strony w 6 ms