Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyłączenie

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.08.2003 r. w sprawie zapytania podatnika w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, że stosownie do art. 359 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) akcje w spółce akcyjnej mogą być umorzone między innymi w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzeni ...

Zwolnienia podmiotowe

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 26.06.2003 r. (wpływ do urzędu 27.06.2003 r.), dotyczące rejestracji do podatku VAT oraz obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Na podstawie postanowienia sądowego stwierdzono nabycie spadku, w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego na terytorium RP. Spadkodawca i nabywca na dzień nabycia spadku nie byli obywatelami polskimi, nie mieli też miejsca stałego pobytu, ani siedziby na terytorium RP. Czy z tego tytułu należny jest podatek lub obowiązek złożenia deklaracji ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Bolesławcu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.05.2003 roku informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej “podatkiem”, po ...

Czy w 2004 roku podatnik może wybrać opodatkowanie w sposób określony w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 19 % -wy liniowy podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, gdy jedna ze wspólniczek była zatrudniona w 2003 r. w firmie na rzecz której spółka cywilna świadczy usługi.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej trzyosobowej. Jedna ze wspólniczek do dnia 31.12.2003 r. była zatrudniona w stosunku pracy w firmie usługowej prowadzonej jednoosobowo przez osobę fizyczną ( od 01.01.2004 r. ww. wspólniczka nie jest zatrudniona w stosunku pracy w tej firmie i w ogóle). Od około pięciu lat firma jednoosobowa (w której wspólniczka była zatrudniona w ...

Czy sprzedaż towarów w ramach prowadzonej działalności na rzecz spółki z.o.o., w której podatnik jest zatrudniony, wyłącza z opodatkowania liniowym podatkiem dochodowym wg stawki 19%?

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. uzupełnione w dniu 20.02.2004 r. w sprawie utraty prawa do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym wg stawki 19% Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /DZ.U.Nr 137 poz.926 ze. zm./ wyjaśnia: Z sytuacji opisanej w pytaniu wynika, że jako osoba fizy ...

Czy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej dnia 15.01.2004 r. mogę rozliczać się w formie ryczaltu ewidencjonowanego biorąc pod uwagę fakt iż w latach 1992-2001 prowadziłem dzialalność w tym samym zakresie co obecnie tj. usługi budowlane, sprzedaż materiałów opodatkowaną w formie ryczałtu w związku z zawieszeniem przez żonę z dniem 15.01.2004 r. dzialalności gospodarczej rozliczanej w formie zasad ogólnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.)w odpowiedzi na wniosek z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ...

Czy wypłacone wdowie wynagrodzenie za pracowniczy projekt wynalazczy po zmarłym mężu zalicza się do masy spadkowej?

W art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. Nr 16 z 1997 r., poz. 89 ze zm.) o podatku od spadków i darowizn ustawodawca określił zakres przedmiotowy podatku, zgodnie z którym podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tyt ...


Czy wosk pszczeli wyłączony jest z produktów rolnych? Jaką stawkę podatku od towarów i usług stosować przy skupie wosku pszczelego od rolników ryczałtowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2004 r. w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług przy dostawie wosku pszczelego o symbolu PKWiU 01.25.25-00.10, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt ...

Czy w 2004 r. jest możliwe opodatkowanie przychodów z tytułu świadczenia usług z zakresu wspomagania leczenia schorzeń metodami naturalnymi, profilaktyka ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Z treści złożonego pisma wynika, iż od 1 listopada 2003 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą – Gabinet Naturoterapii świadcząc usługi w zakresie „wspomagania leczenia schorzeń metodami naturalnymi, profilaktyka”. Przychody uzyskane w 2003 r. z tytułu świadczenia ww. usług opodatkowała Pani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 17%. W złożonym piśmie zapytuje Pani, czy również w ...

Generowanie strony w 12 ms