Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakup akcji

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.08.2003 r. w sprawie zapytania podatnika w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, że stosownie do art. 359 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) akcje w spółce akcyjnej mogą być umorzone między innymi w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzeni ...

Pytanie dotyczy przychodu z odpłatnego zbycia akcji oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na ich nabycie.

Wnioskująca w latach 1997-2000 nabyła akcje spółki poprzez objecie kolejnych ich emisji w całości za wkład gotówkowy w wysokości 53.613.049,87 zł. W 2001r. ogłoszono likwidację spółki, której akcje nabył Podatnik. Z uwagi na złą sytuację finansową likwidowanej firmy i pogłębiające się zadłużenie (strata za lata 1997-2002 wyniosła 54.495.000,00 zł), Wnioskująca zmuszona była uznać, iż ma miejsce tr ...

Czy pożyczka zaciągnięta od innego przedsiębiorcy przeznaczona na zakup akcji od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają umowy pożyczki. Odstępstwem od zasady są zwolnienia od podatku, i tak: stosownie do dyspozycji art. 9 pkt 10 lit. g powołanej wyżej ustawy, zwalnia się od podatku umowy pożyczki udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod ...

Czy nabycie akcji własnych przez Spółke w trybie art. 362 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Nabycie akcji własnych w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej spółce, poważnej szkodzie przewiduje art. 362 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Nabycie takiego rodzaju jest odstępstwem od generalnego zakazu nabywania własnych akcji przez spółkę i odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 362 § 2 oraz 363 § 1, § 4 i § 5 ust ...

Czy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji zgodnie z art. 418 k.s.h., jest czynnością podlegającą obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego. W przypadku realizacji tego uprawnienia wykup akcji następuje po cenie notowanej na rynku regulowanym (jeżeli akcje nie są notowane na rynku regulowa ...

Jaka wielkość powinna być ewidencjonowana jako przychód Spółki dla celów podatkowych i czy przychodem Spółki jest cała kwota uzyskana ze sprzedaży akcji i innych papierów wartościowych, czy też może jedynie nadwyżka ceny sprzedaży nad wydatkami na nabycie akcji i innych papierów wartościowych, tak jak w księgach rachunkowych Spółki.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 13 maja 2004r. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka zarządza ...Czy wydatki poniesione w związku z procesem konsolidacji branży teleinformatycznej (w szczególności koszty usług doradczych w zakresie analizy sektora teleinform. pod kątem identyfikacji podmiotów mogących być przedmiotem transakcji oraz pod kątem optymalnego scenariusza przejęcia spółek) stanowią koszty uzyskania przychodów spółki przejmującej?

Dnia 17 maja 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej dotyczące kwestii: Kwalifikowania wydatków poniesionych w związku z procesem konsolidacji branży teleinformatycznej (wydatki te obejmowały w szczególności koszt usług doradczych w zakresie analizy sektora teleinformatycznego pod kątem identyfikacji podmiotów mogących być przedmiotem transakcji ...

Jestem zatrudniony na etacie, nie prowadzę własnej działalności gospodarczej.Niedawno mój pracodawca zaproponował pracownikom Program Akcjonariatu Pracowniczego. Program ten ma polegać na tym, iż pracodawca umożliwia pracownikom zakup swoich akcji na korzystnych warunkach. Pracodawca jest firmą francuską, notowaną na giełdzie w Paryżu, akcje będą nabywane we Francji na rzecz polskich pracowników. Zasady zakupu akcji przez pracowników zostały określone przez Pracodawcę, tak, że cena akcji nabywanych przez pracowników będzie równa średniej kursów otwarcia akcji na giełdzie w Paryżu z 20 ostatnich sesji poprzedzających początek subskrypcji minus 20% czyli de facto cena nabycia ma szanse być niższa od aktualnej ceny giełdowej. Dodatkowo pracodawca będzie zwracał pracownikom część kosztów poniesionych na zakup akcji ( nieco podad 50% ). Pytanie 1. Czy różnica w cenie akcji w stosunku do ceny rynkowej ( mniej więcej wspomniany wyżej upust 20% ) jest w jakikolwiek sposób moim dochodem opodatkowanym podlegającym opodatkowaniu stawką PIT w momencie nabycia przeze mnie tych akcji? Pytanie nr 2. Gdyby natomiast ta różnica była opodatkowana w momencie zakupu, to jak powinienem obliczać zysk w chwili sprzedaży akcji, od którego będzie płacony podatek? Pytanie nr 3. Czy w przypadku sprzedaży akcji ( zlecenie w Polsce, sprzedaż akcji we Francji ) podatek od zysku powinienem płacić wg. zryczałtowanej stawki 19% czy wg zasad ogólnych PIT? Rozumiem również, że ewentualna dopłata ze strony pracodawcy do nabywanych akcji stanowi jak najbardziej przychód opodatkowany stawką PIT oraz opodatkowany ZUS.

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące zakupu akcji od pracodawcy na korzystnych warunkach i ich ewentualnej sprzedaży działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia co następuje: Tutejszy organ podziela Pana stanowisko zawarte w pyt. 1 i uważa, że udzielona przez pracodawcę bon ...

Generowanie strony w 5 ms