Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wypłata pieniężna

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 22 sierpnia 2003 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących wypłat wynagrodzeń dla członków Stowarzyszenia ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej uzyska ...

Zagadnienie pobierania zaliczek na podek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji gdy wynagrodzenie jest wypłacane w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego z wniosku pracownika (wierzyciela) wobec pracodawcy (dłużnika). Zdaniem pytającego obowiązki płatnika winien przejąć komornik, który prowadzi egzekucję i dokonuje rzeczywistej wypłaty wynagrodzeń z tytułu pracy na rzecz pracowników wnioskujących o wszczęcie egzekucji.

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) stwierdzam co następuje: W powyższej kwestii, na gruncie podatku dochodowego zastosowanie znajduje art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz.U. z ...


Czy wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej jest zwolniona z opodatkowania?

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 53 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz.176 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent. W związku z powyższy ...

Czy wypłata odstępnego osobie fizycznej za lokal mieszkalny zajmowany w budynku będącym własnością Jednostki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Jednostka w dniu 23 sierpnia 2004 r. zwróciła się z pismem ...

Czy Spółka ma obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłaconych rezydentowi w sytuacji, gdy odbiorca odsetek złoży płatnikowi certyfikat rezydencji po dniu wypłaty.

Spółka zawarła umowę kredytu konsorcjalnego z kontrahentem mającym siedzibę w Luksemburgu. W dacie wypłaty odsetek Spółka nie pobrała zryczałtowanego podatku dochodowego opierając się na art. 11 ust. 3 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Luksemburgu dnia 14 czerwca ...

Czy wypłacony wspólnikowi spółki jawnej udział w związku z wystąpieniem z tej spółki będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji wniesienia go do innej spółki celem "zasilenia"?

Z treści zapytania wynika, że jeden z udziałowców spółki zamierza wystąpić z 4 osobowej spółki jawnej i należne mu udziały otrzymane w gotówce przekazać do innej spółki jawnej, której już jest udziałowcem. Przychody z tego tytułu będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym i od towarów i usług. Kwestia związania z rozliczeniem występującego wspólnika ze spółki jawnej uregulowana została ar ...

W 2004 roku nasz zakład pracy, każdemu z nas wystawił trzy PITy 8C za lata podatkowe 2001, 2002 i 2003. W tych formularzach wykazano nasze przychody z "napiwków", od których - jakoby - płatnikiem podatku dochodowego jest zakład pracy. Czy otrzymane przez nas wypłaty pieniężne - wynagrodzenie - było: - przychodami ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? - czy też były to przychody z innych źródeł ?

W odpowiedzi na pismo dotyczące zasadności wystawienia deklaracji PIT-8C za lata podatkowe 2001, 2002, i 2003 od wypłaconych „napiwków” oraz w związku z prośbą o zajęcie przez tut. Organ stanowiska na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa ( Dz. U Nr 137 poz. 926 ze zm. ) w sprawie następujących pytań: Czy otrzymane wypłaty pieniężne w postaci napiwków były: - przychodami ze stosunku pracy ...

W styczniu 2005r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłaceniu pracownikom premii rocznej - nagrody dla pracownika za nienaganne wypełnianie swoich obowiązków pracowniczych w 2004r., niezależnej od wypracowanego zysku. Do kosztów którego roku podatkowego zaliczyć należy przyznane i wypłacone w styczniu 2005r. premie dla pracowników za rok 2004?

W dniu 17.01.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w styczniu 2005r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłaceniu pracownikom premii rocznej. Niniejsza premia jest formą nagrody dla pracownika za nienaganne wypełnianie swoich obowiązków pracowniczych w 2004r. Nie jest ona ...

Spółka z o.o. pyta- czy wynagrodzenie należne pracownikom za miesiąc styczeń 2005r. wypłacone im zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem wynagradzania w terminach 1,9,10 luty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów miesiąca stycznia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U.Nr 8 ,poz.60) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 01.02.2005r. uzupełnionym w dniu 09.02.2005r. przez Spółkę z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego rozstrzygając kwestię czy wynagrodzenie należne pracownikom za miesiąc s ...

Generowanie strony w 9 ms