Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: karta podatkowa

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje. Z dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że rejestrując od 01.05.1999r. działalność gospodarczą w zakresie usług taksówkowych podatnik wybrał opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Z dniem 01.08.2003 r. utracił prawo do korzystania z op ...

Karta podatkowa

W związku z Pana pismem z dnia 8.09.2003 r. działając na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 9 ...

Czy wykonywanie usługi polegającej na zamówieniu i zakupie u producenta taksometru, zaprogramowaniu i dostosowaniu go w taksówce, montażu, zgłoszeniu go do legalizacji i fiskalizacji – może być opodatkowane w formie karty podatkowej jako usługa mieszcząca się w charakterystyce działalności w zakresie mechaniki precyzyjnej?

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zmianami) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy ...

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi ist ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług iluzjonistycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej. W roku 2004 zamierzam występować na terenie krajów Unii Europejskiej i spodziewam się otrzymywać tam wynagrodzenie. W związku z tym mam pytanie: Czy przychód z wykonywania tej usługi pozbawi mnie prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej ? W jaki sposób podpisywać mam umowy z partnerami, aby nie utracić warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 15.01.2004 r. i 19.01.2004 r. zapytaniem w sprawie - sposobu opodatkowania przychodów zagranicznych uzyskiwanych w 2004 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz sposobu zawierania umów z partnerami Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty korzystając z uprawnień nadanych przez art. 14a ...

Czy małżonek podatnika rozliczającego się w formie karty podatkowej, osiągający przychód z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, ma prawo do odliczania od swojego podatku 19% kwot wpłaconych na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku gdy właścicielem lokalu otrzymanego na mocy darowizny jest podatnik?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od roku 1993 podatnik pozostaje w związku małżeńskim. Dnia 06.12.1999 r. otrzymał na mocy aktu notarialnego darowiznę w postaci lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy lokal stanowi majątek odrębny podatnika. Z tytułu posiadania ww. lokalu podatnik dokonuje wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Jednocześnie podatnik jest osobą pro ...

Prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, jednocześnie uzyskuje przychody z tytułu najmu nieruchomości nie będącej składnikiem majątku związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Do 20 stycznia 2004 r. złożył Pan wniosek o zastosowanie opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płatnym kwartalnie. Czy może Pan w 2004 r. korzystać z tej formy opodatkowania?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 24 lutego 2004 r., uzupełnione 27 lutego br., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie nie podziela przedstawionego w piśmie stanowiska, iż w przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym może Pan korzystać w 2004 roku z opodatkowania ryczałtem przycho ...

Czy mogę -mając zawieszoną działalność gospodarczą do której mają zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- skorzystać z rozliczenia w 2003 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku Strony stanu faktycznego wynika, że do miesiąca lipca 2003 r. był Pan osobą samotnie wychowującą dzieci, prowadzącą działalność gospodarczą w formie karty podatkowej -zawieszoną od 06.02.2001 r. W myśl art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujący ...

Czy w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na karcie podatkowej można świadczyć usługi kominiarskie na rzecz podmiotów gospodarczych? Czy przy tej formie opodatkowania ustalono dopuszczalny limit przychodów?

Zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt 1 oraz poz.84, zał. Nr 4 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) podatnicy prowadzący działalność usługową – kominiarstwo mogą płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w części I ...

Na jakich zasadach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód osiągnięty przez podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej ze sprzedaży pawilonu użytkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r., Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2003 r., przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z ...

Generowanie strony w 8 ms