Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: brak prawa do odliczenia

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2003 r. (data wpływu - 26.08.2003 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczon ...

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.08.2003 r. Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług orano podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwolnieniu od podatku podlega sprzedaż towarów ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy może dokonać odliczenia wydatków mieszkaniowych poniesionych na remont i modernizację lokalu mieszkalnego w przypadku, kiedy faktura za tę usługę została wystawiona już po zbyciu lokalu mieszkalnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od lutego 2003 r. do 17 lipca 2003 r., był Pan właścicielem mieszkania i w tym czasie wyraził zgodę na współudział w poniesieniu kosztów remontu dachu budynku mieszkalnego, w którym znajdowało się mieszkanie. Remont również został wykonany przed dokonaniem sprzedaży mieszkania, natomiast fakturę oraz pismo, w którym przedstawiono rozliczenie kosztów r ...

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego została rozpoczęta przez rodziców w 2001r. w dniu 12.11.2002r. w/w budynek w stanie surowym zamkniętym został przepisany w formie darowizny na córkę. Czy wykańczjąc i wyposażając wnętrze budynku córka będzie miała możliwość dalszego korzystania z ulgi budowlanej i przez jaki okres?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r. (uzupełnione w dniu 05.03.2004r., data wpływu 09.03.2004r.) informuje, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryc ...

Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego uzyskaliśmy w 1993 roku i w okresie od 1995 do 2002 r. ponosiliśmy wydatki na ten cel. Nie dokonywaliśmy odliczeń w ramach ulgi budowlanej, ponieważ nie posiadaliśmy faktur VAT dokumentujących dokonane nakłady pieniężne. Czy wydatki poniesione w 2003 roku na kontynuację ww. inwestycji i udokumentowane fakturami VAT możemy odliczyć od podatku?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 roku Nr 134 poz. 1509) podatnicy, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe określone w art. 27a ...

Czy wydatek poniesiony na remont i modernizację lokalu mieszkalnego za rok 2003 udokumentowany rachunkiem uproszczonym podlega odliczeniu od podatku ?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik ...

Czy przysługuje odliczenie od dochodu kwoty wpłaconej za wylicytowane złote serduszko, jako darowizny na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w roku 2003 wylicytował Pan w XI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy złote serduszko o określonym numerze. Przed jego otrzymaniem zobowiązany był Pan dokonać wpłaty na konto Fundacji z dopiskiem,... wpłata za złote serduszko nr ...”. Celem Fundacji WOŚP jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób i ...

Poniosłam wydatki na remont lokalu mieszkalnego, w którym jestem zameldowana, lecz własnościowym spółdzielczym prawem dysponuje babcia. Czy mogę skorzystać z ulgi remontowej i odliczyć od podatku poniesione wydatki na remont ww. lokalu, który w testamencie zapisała mi babcia ?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r., podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 (obniżony w pierwszej kolejności o składki na ubezpieczenie zdrowotne), zmniejsza się o poniesione przez podatnika w roku podatkowym wydatki na własne potrzeb ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.03.2004 r. (data wpływu 12.03.2004r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży budynku piekarni stanowiącego własność spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: W marcu 2 ...

Generowanie strony w 110 ms