Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakup gruntu

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2003 r. (data wpływu - 26.08.2003 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczon ...

Czy spłacanie w rocznych ratach należności za działkę budowlaną, zakupioną na własność od Agencji Rolnej Skarbu Państwa stanowi podstawę do rocznych odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości spłaconej w danym roku raty?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 4 lutego 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, ...


Czy podlega opodatkowaniu przychód ze sprzedazy nieruchomości w sytuacji gdy Podatnicy nabyli nakłady poniesione na budowę domu (w 1991 roku) na gruncie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej, a prawo własności gruntu uzyskali kilka lat później (w 2000 roku) ?Od kiedy liczy się pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnicy na mocy umowy sprzedaży sporządznej w formie notarialnej w dniu 05 września 1991r. nabyli nakłady poniesione na budowę segmentu szeregowego, znajdującego się na działce położonej w miejscowości X. Segment ten w dniu zakupu był w stanie surowym otwartym i znajdował się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto Podatnicy ponieśli dalsze na ...


1. Czy pieniądze zgromadzone na moim koncie, z chwilą zwrócenia synowi będą stanowiły darowiznę od ojca? 2. Jaką kwotę wolną od podatku w formie darowizny może przekazać synowi, ojciec i macocha na budowę domu? 3. Czy syn zostanie zwolniony od podatku dochodowego, gdy pieniądze z renty i ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na kupno działki i budowę domu?

Pismem z dnia 08 marca 2004 r. (data wpływu do tut. organu 09.03.2004 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie o interpretację przepisów, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Z pisma powyższego wynika, że pobierał Pan rentę rodzinną na syna. Renta przekazywana była na rachunek bankowy ROR, który był rac ...

Czy przejęcie na własność nieruchomości rolnej wraz ze znajdującymi się na niej dwiema szklarniami oraz budynkiem na mocy wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 984 k.p.c., a także jej późniejsze odsprzedanie na rzecz osób fizycznych należy traktować jako „wydanie towaru lub świadczenie usługi w zamian za wierzytelność” lub „wydanie towarów albo świadczenie usług w miejsce świadczenia pieniężnego” w rozumieniu ustawy o VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega m.in. sprzedaż towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast art. 2 ust. 3 w/w ustawy stosuje się również do “wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za wierzytelności” oraz do “wydania towarów lub świadczenia usług ...

Czy podatnicy dokonując w 2001 r. zakupu od developera segmentu mieszkalnego wraz z gruntem (przeniesienie prawa wieczystego użytkowania) mogli skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu odpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego?

Ulga na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego obowiązywała do końca 2001r. Zgodnie z obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2001r. przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), poniesione przez podatnika wydatki na zakup gruntu lub odpłatne prze ...

Czy w ramach kontynuacji ulgi budowlanej rozpoczętej w 2001 r. oraz ulgi z tytułu zakupu udziału w prawie własności gruntu istnieje możliwość odliczenia od podatku kosztów (całkowitych lub części) poniesionych w związku ze sporządzeniem aktu notarialnego, jako kosztów bezpośrednio dotyczących inwestycji mieszkaniowej. Powyższymi opłatami są: taksa notarialna; opłata sądowa; oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ze stanu faktycznego wynika, iż w roku 2001 podatnik zawarł umowę z developerem dotyczącą zakupu lokalu mieszkalnego wraz z przypadającym udziałem we współwłasności gruntu. Z tytułu zakupu ww. lokalu podatnik korzystał z ulgi na zakup lokalu oraz na zakup udziału w prawie własności gruntu. W 2003 r. sporządzony został akt notarialny przenoszący własność ww. lokalu na podatnika. Zgodnie z art. 4 us ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004 r. (uzupełnionego 9.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy ...

Generowanie strony w 10 ms