Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: potwierdzenie odbioru

Czy w przypadku wysłania faktury korygującej pocztą, zwrotne potwierdzenie odbioru może być uznane jako potwierdzenie odbioru faktury i stanowić podstawę do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie? - dot. § 41 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268).

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2003 r. w sprawie stosowania prawa podatkowego dotyczącego przepisów § 41 ust. 4 oraz § 42 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o ...

Moment rozliczenia podatku należnego wynikającego z wystawionej w 2001 r. faktury korygującej, której potwierdzenie odbioru przez nabywcę zostało otrzymane w 2003 r.

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 26.02.2003 r. w sprawie ujęcia w deklaracji wystawionych faktur korygujących - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z § 41 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. Nr ...

Czy potwierdzenie przyjęcia przez nabywcę towaru przesłane faksem daje podstawę do stosowania stawki 0%?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawa informuje: Zgodnie z art. 42 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opod ...

Dotyczy dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez nabywcę towaru w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 % m.in.pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały ...

dotyczy udokumentowania usług na ruchomym majątku rzeczowym.

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 06.08.2004 r. (data wpływu do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego 09.08.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie udokumentowania usług na ruchomym majątku rzeczow ...

Jakie mogą być formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej?

Zgodnie z § 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), faktury korygujące wystawiane są w przypadku, gdy po wystawieni ...

Czy w świetle obowiązujących po 1.05.2004 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług sprzedawca ma obowiązek posiadać potwierdzenie odbioru wystawionej przez siebie faktury korekty?

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 18.06.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu do tutejszego organu podatkowego w dniu 21.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi na zapytanie zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jednostki, czy w świetle obowiązujących po 1.05.2004 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) sprzedawca ma ...

1. Czy usługi wykonywane przez jednostkę w ramach umów cywilnoprawnych na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT oraz usług komunikacji miejskiej podlegają od dnia 25.06.2004 r. zwolnieniu w podatku VAT? 2. Czy można dokonać korekty faktur za usługi wykonane po 25.06.2004 r. w przypadku, gdy jednostka wystawiła fakturę VAT/MP, w której naliczyła podatek VAT dla ww. jednostek w stawce 22-procentowej?

W odpowiedzi na pytania jednostki zawarte w piśmie z dnia 3.08.2004 r. (znak: FK-0604/66/2004), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości "anulowania" faktur i zwrotu zapłaconego podatku, wykazanego na fakturach, które zostały podatnikowi zwrócone przez nabywcę usługi z powodu nieprawidłowego wykonania usługi. Podatnik uważa, że może anulować wystawione przez niego faktury oraz wnioskować o zwrot nadpłaconego podatku.

pisma podatnika wynika, że usługa serwisowa została na rzecz nabywcy wykonana. W tej sytuacji usługodawca (podatnik) wystawił fakturę VAT, która jednak została zwrócona przez nabywcę z powodu "nieprawidłowego wykonania usługi". Podatnik twierdzi, że zarzuty usługobiorcy były częściowo uzasadnione, co oznacza, iż podatnik potwierdza wykonanie usługi. należy zatem uznać, że usługa serwisowa została ...

Czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej w świetle § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczonego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 971) może być specyfikacja przelewu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczonego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do ...

Generowanie strony w 4 ms