Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stan faktyczny

Obowiązkiem organów podatkowych dokonujących ustalenia podatku z nieujawnionych przychodów jest przede wszystkim ustalenie kwoty poniesionego wydatku oraz wartości zgromadzonych w tym roku zasobów finansowych. Te dwie wielkości muszą być stwierdzone przez organy podatkowe w sposób niebudzący wątpliwości, gdyż w istocie odpowiadają kwocie przychodu będącego podstawą wymiaru zryczałtowanego podatku. Wydatek oraz wartość zgromadzonych zasobów finansowych danego roku podatkowego nie mogą być zatem wielkościami ustalonymi w sposób dowolny ani domniemany.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie decyzją z dnia 15 czerwca 1999 r. Nr (...) ustalił Elżbiecie P. podatek dochodowy za 1993 r. w kwocie 40.128 zł od dochodu w kwocie 53.504 zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Z uzasadnienia decyzji organu podatkowego pierwszej instancji wynika, że małżonkowie Elżbieta i Alfred P. ponieśli w 1993 r. wydatki związane z budową nieruchom ...

Podatnik składa deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 w której wykazuje zakup środka trwałego. Czy organ podatkowy wzywając Go na podstawie art. 272 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa do okazania dokumentów potwierdzających zakup ww. środka działa w oparciu o przepisy prawa, a nie wytyczne, instrukcje, pisma okólne?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 07.07.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie czynności sprawdzających informuje: Zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Organy podatkowe pierwszej i ...


1. Komparatystyczne wykorzystanie prawa unijnego dla przeprowadzenia pogłębionej analizy obowiązującego prawa krajowego nie można uznać za niedopuszczalne, nawet gdy zabieg taki zastosowano w odniesieniu do przedakcesyjnych stanów faktycznych, o ile oczywiście prawo unijne nie stało się podstawą rozstrzygnięcia. 2. Skoro warunkiem koniecznym wykonania usługi jest powstanie określonego skutku, bez którego do wykonania usługi w ogóle by nie doszło, to uprawnionym jest wniosek, że o miejscu spełnienia usługi (w kraju bądź za granicą) ze wszelkimi tego konsekwencjami, przesądza miejsce w jakim doszło do zmiany w świecie rzeczywistym będącej efektem realizacji danego zespołu czynności, kwalifikowanych jako usługa. Miejscem wykonania usługi - czynności realizowanych elektronicznie w trybie "on line", wykonanie usługi następuje w miejscu położenia serwera (twardego dysku, innego tego typu urządzenia), na którym zapisany został efekt myśli intelektualnej człowieka obsługującego to urządzenie na odległość, a nie miejsce, w którym człowiek ten faktycznie działał. Tym samym wykonanie usługi on line (na komputerze w kraju, ale gdy serwer był poza krajem), to takie czynności mogą być potraktowane jako eksport usług i mogą podlegać preferencyjnej stawce 0%. 3. Nie można skutecznie wykazać naruszenia prawa materialnego przez jego wadliwe zastosowanie, o ile równocześnie nie zostaną podważone okoliczności faktyczne sprawy, na tle których zastosowano prawo materialne.

Wyrokiem z dnia 04.05.2004 r., sygn. akt I SA/Wr 3903/01, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpoznając skargę P s. c. - Piotr O. i Roman O. na decyzję Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 17.10.2001 r., nr PP I 824/1199/2001 w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki z dnia 13.07.2001 r ...


Dotyczy pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nie dostarczenia niezbędnych dokumentów.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacjapodatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Fundacji zdnia 30 maja 2005r, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu SkarbowegoWarszawa-Śródmieście z dnia 20 maja 2005r Nr US 36/1CF/413/IP-14/05/UO opozostawieniu bez rozpatrze ...

Czy istnieje możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego w przypadku kiedy informacja PIT-11 wystawiona przez pracodawcę jest niezgodna z udokumentowanym stanem faktycznym?

Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a i art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa / jednolity tekst Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r./ w związku ze złożonym do tutejszego organu zapytaniem w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego PIT-37 wykazując w niej rzeczywisty dochód osiągnięty w 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbo ...dotyczy procedury wydawania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 10.10.2005 r. (znak: II US. I. PB/423-9/05) stanowiącego pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 12.07 ...

Generowanie strony w 16 ms