Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podwyższenie kapitału

W konsekwencji, skoro w rozpoznawanej sprawie kwoty wpłacane przez udziałowca Spółki "na poczet kapitału" Spółki nie mogły być objęte wyłączeniem określonym w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych aż do chwili podjęcia przez zgromadzenie wspólników stosowanej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, należało je w tym czasie zaliczyć do przychodów Spółki jako tzw. nieodpłatne świadczenia" (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), których wartość - stosownie do art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powinna zostać ustalona w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek, jakie Spółka musiałaby zapłacić, gdyby takie same kwoty chciała w tym czasie pozyskać do dyspozycji na rynku kapitałowym. Należy bowiem podkreślić, że - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - do przychodów zalicza się wartość "otrzymanych" (sic!) nieodpłatnych świadczeń, a więc w danym wypadku wpłaconych kwot pieniężnych na rachunek Spółki, niezależnie od tego, czy faktycznie Spółka kwotami tymi zadysponowała, czyli wykorzystała je na określone cele (np. na realizację swoich zobowiązań płatniczych).

Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie decyzją z dnia 21 grudnia 1999 r., wydaną w wyniku przeprowadzonej kontroli, określił podatnikowi - H. Spółce z o. o. (zwanej nadal: Spółką) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r. W uzasadnieniu tej decyzji Urząd Skarbowy stwierdził, że kwoty pieniężne wpłacane przez jedynego udziałowca Spółki na jej konto - z przeznaczeni ...


Czy spółka jako płatnik powinna naliczyć 19% zryczałtowany podatek dochodowy i złożyć deklarację w Urzędzie – art.30a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków zgromadzonych na jej kapitale zapasowym utworzonym z dopłat wspólników będących osobami fizycznymi ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2004 r. /data wpływu 19.02.2004 r./ w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków zgromadzonych na jej kapitale zapasowym utworzonym z dopłat wspólników będących osobami fizycznymi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sie ...

Czy wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego stanowią koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r. ze zm.) kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z treścią powyższego artykułu, aby poniesiony wydatek mógł być uznany za koszt podatkowy musi być wydatkiem celowym, tzn. poniesio ...

Czy wniesienie w 2003 r. przez wspólnika spółki z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, ktorego przedmiotem był samochód osobowy (w celu podniesienia kapitału zakładowego do niezbędnego minimum) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Wpis do rejestru podwyzszenia kapitału zakłądowego miał miejsce w grudniu 2003 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż ...

Czy wniesienie dopłat w trybie art. 396 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych stanowi dla Spółki przychód podatkowy?

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 396 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowy ...

1) Czy w świetle przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych Spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwał w marcu 2004 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego pomimo tego, ze uchwały przewidują, iż kolejne podwyższenia będą następować w marcu, maju i lipcu? 2) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dopłat w sytuacji, gdy uchwała jest podjęta w marcu br. i przewiduje, że dopłaty zostaną wniesione w listopadzie? 3) Na kim ciąży obowiązek podatkowy zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od dopłat?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jedyny wspólnik Spółki z o. o. Hager - Spółka z o. o. prawa niemieckiego zamierza ją dokapitalizować poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i wniesienie dopłat. Podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić na mocy postanowienia umowy spółki - 3 uchwałami wspólnika podjętymi w tym samym dniu w marcu br. i przewidującymi odpowiednio, iż: - z dniem p ...

Czy w spółce jawnej mającej status zakładu pracy chronionej zmiana umowy spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: - przy spółce jawnej - podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, - dopłaty, pożyczki udzielone spółce przez wspólników. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt l li ...

Czy wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki kapitałowej (podatek odz czynności cywilnoprawnych) stanowią koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004 r. ( data wpływu: 06.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje , że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej infor ...


Generowanie strony w 13 ms