Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: import usług

Dotyczy wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług uszlachetniania czynnego.

Działając na podstawie art. 14 a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 2003.10.14 bez nr (data wpływu 2003.10.15 ) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług uszlachetniania czynnego, informuje co następuje: Na podsta ...

W sprawie limitu bezpośredniego zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy podatnika oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług.

Przepis art. 21 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DZ. U. Nr Nr 11/93, poz. 50 ze zm.) wprowadzony ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz. 1272) nakłada dodatkowe warunki, które podatnik musi spełnić, aby otrzymać bezpośredni zwrot podatku z urzędu skarbowego. Zgodnie z tym prze ...

Stawka podatku VAT w przypadku importu usług transportowych, których wartość została włączona do podstawy opodatkowania importowanego towaru.

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Zgodnie z art. 15 ust. 4c ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje o ile elementy te nie zostały do niej włączone: prowizję ,opakowania, transport i koszty ubezpieczenia. W myśl § 60ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku ...

Dotyczy stawki opodatkowania importu usług transportowych

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 11 grudnia 2003r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm. ) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku,"..." dokonuje zakupów kartonu od dostawcy zagran ...

Czy korzystanie z internetu, po uprzednim przekazaniu należności w walucie obcej na rachunek podmiotu zagranicznego jest importem usług, a jeśli tak to jakiej stawce podatku VAT podlega ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.02.2004 r. (wpływ do tut. organu 01.03.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT obcych usług internetowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie ...


Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że przy określaniu podatku należnego w imporcie usług należy uwzględnić kurs walut z dnia powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. Co do zasady będzie to dzień dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia o ...

Podatnik zawarł umowę z firmą niemiecką na dystrybucję oprogramowania komputerowego wydawanego w formie licencji. Dystrubutor kupuje produkty umowne i sprzedaje je w swoim imieniu i na własny koszt. Dystrybutor nie jest właścicielem oprogramowania. Czy wyżej wymienione usługi są importem usług i jak należy traktować serwisowanie oprogrmowania.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2003 r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów informuje iż: Zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i u ...

Czy Spółka, w której całość udziałów posiada podmiot zagraniczny, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty administracyjne poniesione poza granicami kraju oraz koszty zarządzania, którymi podmiot zagraniczny obciążył Spółkę ? Czy powyższe usługi można uznać za import usług ?

Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że działalność Spółki spełnia przesłanki uznania jej za zakład szwedzkiej Spółki. Stosownie do art. 3 ust.2 ustawy z dnia 15.021992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 5 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od doch ...

"czy podatek należny z tytułu importu usług stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też powiększa wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej i staje się kosztem uzyskania przychodów poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne."?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na wniosek strony, z dnia 22.12.2003 r. wyjaśnia na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) co następuje : Bank postawił pytanie czy podatek należny z tytułu importu usług stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 46 lit. b us ...

Generowanie strony w 22 ms