Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uszlachetnianie

Dotyczy wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług uszlachetniania czynnego.

Działając na podstawie art. 14 a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 2003.10.14 bez nr (data wpływu 2003.10.15 ) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług uszlachetniania czynnego, informuje co następuje: Na podsta ...

Dotyczy zakresu stosowania stawki 0% podatku VAT

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 29 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionej we wniosku zajmuje się Pani firma pośrednic ...

Kiedy można odliczyć podatek VAT wynikający z dokumentu SAD-u dokumentującego procedurę dopuszczenia do obrotu, otrzymanego we wrześniu br.

W wyniku przerobu towaru w ramach procedury uszlachetniania czynnego powstał produkt kompensacyjny w postaci odpadów, który został następnie wprowadzony na polski obszar celny w ramach procedury 4051 – „dopuszczenie do obrotu towarów w stanie nie zmienionym lub produktów kompensacyjnych objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń”. Dokumentujący tę czynność j.d ...

dotyczy stosowania dla opodatkowania usług 0-procentowej stawki podatku VAT zgodnie z § 65 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.)

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 20.02.2004 r. (znak: I US-II/443/8/2004) w zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług: W zapytaniu podatnik ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty ko ...

Moja firma świadczy usługi pośrednictwa przy czynnościach przerobu uszlachetniającego. Czy moja firma powinna zostać zarejestrować się na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych? Czy działalność mojej firmy w ogóle podlega ustawie VAT? Jakie formularze faktur powinny być wystawiane wewnątrz kraju za usługi na tym samym majątku klienta zagranicznego jednakże na potrzeby polskiego zakładu? Jakie faktury powinny być wystawiane dla kontrahenta zagranicznego? Czy zakłady świadczące usługi przerobu uszlachetniającego tylko dla kontrahenta unijnego powinny występować o NIP-UE?

1. Na postawie art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 2. Zgodnie z art. ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na wykonaniu kompozycji kwiatowych, które następnie były przez zleceniodawcę eksportowane do Niemiec.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2004r. (otrzymano 23.04.2004r.), uzupełnione pismem z dnia 12.05.2004r., zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie zastosowania stawki podatku VAT na usługi wykonywania kompozycji kwiatowych, które następnie były eksportowane do Niemiec przez zamawiającego usługę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęci ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku dostawy towaru sprzedanego kontrahentowi niemieckiemu firmie polskiej do uszlachetnienia ?

Na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy, opodatkowaniu podlega również wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru zdefiniowana w art. 13 ust. 1 ustawy. P ...

W jaki sposób – w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – opodatkować i rozliczyć wykonane w miesiącu kwietniu 2004 r. usługi przerobu uszlachetniającego, na rzecz polskiego zleceniodawcy, który dokonał wywozu wyrobów przed dniem 1 maja 2004r.?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2004 r., w sprawie udzielenia informacji w przedmiocie opodatkowania i rozliczenia wykonanych w miesiącu kwietniu 2004 r. usług przerobu uszlachetniającego, na rzecz polskiego zleceniodawcy, który dokonał wywozu wyrobów przed dniem 1 maja 2004 r., po sprawdzeniu że spełnione zostały warunki określone w art. 14 ...

Od którego momentu liczy się termin 30 dniowy przy wykonaniu usługi uszlachetniania?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego momentu, od którego liczy się termin 30 dni do wywiezienia poza terytorium kraju towarów, na których zostały wykonane usługi przerobu uszlachetniającego, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 199 ...

Generowanie strony w 359 ms