Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład pracy

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2003 r. znak: KP-2284/03 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 261ipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wpro ...


Czy pracodawca słusznie postąpił odprowadzając składkę na ubezpieczenie społeczne i podatek za pracownika jezeli w wyroku sądowym zasądzono dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.08.2003r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 13.08.2003r.) w sprawie opodatkowania zaległego wynagrodzenia wypłacanego na podstawie wyroku sądowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku d ...

W jakiej wysokości należy naliczyć koszty uzyskania przychodów w ramach jednego stosunku pracy pracownikowi zameldowanemu na stałe w miejscowości poza miejscem wykonywania pracy, gdy pracownikowi wynajęto mieszkanie służbowe w miejscu wykonywania pracy.

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowana w Dz.U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956, która wprowadza szereg istotnych zmian w tytule „ koszty uzyskania przychodów ”. W wyniku nowelizacji art. 22 ust. 2 obowiązują następujące wysokości i zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielcze ...

Sposób stosowania kosztów uzyskania przychodu u pracownika, którego łączą z zakładem pracy dwie umowy o pracę.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26 kwietnia 2004 r. nr ZSTiO 3029-25/488/04, w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, dotyczących sposobu stosowania kosztów uzyskania przychodu u pracownika, którego łą ...

1. czy zakład pracy ponosząc koszty na opłatę turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka swojego pracownika, doliczy poniesiony wydatek do dochodu pracownika?2. czy ten sam zakład pracy może przekazać pieniądze na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka w wysokości 2.890,- zł, na kilka takich turnusów, w takich samych kwotach, 3. oraz czy ten sam zakład pracy może wpłacić pieniądze do innego Ośrodka Rehabilitacyjnego, lub Fundacji Dzieciom w Warszawie, w tym samym roku podatkowym.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 3 marca 2004 roku, uzupełnionym- po otrzymaniu wezwania z dnia 18 marca 2004r. Nr. DL-II-410-45/04, pismem złożonym w tut. Organie podatkowym w dniu 25 marca 2004 r, działając zgodnie z przepisami art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pó ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega wypłacone w całości w 2003 roku odszkodowanie wyrównawcze należne za okres 01.10.2003 r. do 04.08.2008 r ? Jeżeli tak, to czy po złożeniu zeznania za 2003 r. i wykazaniu w nim odszkodowania wyrównawczego można się ubiegać o uprawnienia zawarte w art. 22 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa ?

W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w złożonym odwołaniu z dnia 14.04.2004r. od decyzji tutejszego Urzędu - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że Stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym o ...

Czy kwota zwrotu kosztów posiesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdu stanowiącego własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych jest od 1 maja 2004 r. zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 93, poz. 894) w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wprowadziła następujące zmiany: w art. 21 ust. 1 po pkt. 23 dodaje się pkt 23b w ...

Czy zwroty kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, poniesionych przez pracownika zatrudnionego w samorządowej jednostce sfery budżetowej, podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie Urzędu Miejskiego z dnia 11 maja 2004 r., znak: KB 5/2004, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że ...

Czy syndyk prawidłowo postąpił naliczając podatek od wynagrodzenia należnego za 1997 r., a wypłaconego w 2002 r. i 2004 r. według zasad obowiązujących w latach wypłaty zaległego wynagrodzenia ?

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r., Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. i 2004 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz w ...

Generowanie strony w 60 ms