Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przepadek towaru


Czy dostawca towarów może wystawić fakturę korygującą, którą uwzględni w deklaracji VAT-7 celem odzyskania kwoty podatku należnego odprowadzonego do organu podatkowego - w sytuacji gdy dokonano kradzieży towarów wraz z fakturą wystawioną przez dostawcę a dostawca otrzymał z tego tytułu odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie netto wartości skradzionego towaru ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) w odpowiedzi na złożone w dniu 23.09.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy: 1/ czy dostawca tow ...

Czy sprzedaż dokonywana przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej jako organ likwidacyjny towarów niewspólnotowych przejętych lub skonfiskowanych oraz takich odnośnie, których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%?Według podatnika od dnia 1 stycznia 2006r. na mocy przepisu § 7d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2005r. sprzedaż wymienionych towarów może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust.1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ...

Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska, iż na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 16 ust. 1 updop wartość odpisu z tytułu niedoborów zapasów materiałowych przeznaczonych do produkcji mebli, ujawniona w czasie inwentaryzacji stanowi kup Spółki, oraz na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 15 ust. 1 pkt 1 updop nie stanowi przychodu Spółki oraz nie powoduje konieczności korekty kup wartość nadwyżki zapasów materiałowych przeznaczonych do produkcji mebli, ujawniona w czasie inwentaryzacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku xxx Sp. z o. o. z dnia 8 lutego 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 9 lutego 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatk ...

Czy obniżoną stawkę podatku 0% można stosować przy sprzedaży przez Dyrektora Izby Celnej, jako organu likwidacyjnego, towarów niewspólnotowych, przejętych lub skonfiskowanych oraz takich, odnośnie których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa, a które mają być objęte dopuszczalnym przeznaczeniem celnym, innym niż dopuszczenie do obrotu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Uznanie Dyrektora Izby Celnej jako organu likwidacyjnego, wykonującego zadania w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych w odniesieniu do których został orzeczony przepadek na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu karnym skarbowym jako podatnika podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 88 ms