Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budynek usługowy

Zwolnienia podmiotowe

Pismem z dn. 01.03.2003 roku (data wpływu do urzędu- 03.03.2003 r.) zwrócił się Pan do Urzędu Skarbowego w Opatowie o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującym zakresie - czy opodatkowanie w formie ryczałtu związanego z wynajmem budynku nowego, mieszkalno- usługowego i zwolnienie z obowiązku płacenia podatku VAT jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Właściwy urząd na podsta ...

Jaki podatek musielibyśmy zapłacić z żoną przy sprzedaży w 2004 r. nieruchomości, której jesteśmy współwłaścicielami, obejmującej działkę gruntu zakupioną w 1989 r. i wybudowany na niej pawilon handlowy, wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i częściowo oddanej w najem ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r., uzupełnione w dniu 26.02.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego w 2004 r. ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i oddanej w najem, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępo ...

Czy będąc płatnikiem podatku VAT od miesiąca września 2003 r. można wystawiać noty obciążeniowe na współużytkownika budynku ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.12.2003 (bez numeru, data wpływu do Urzędu 05.01.2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 37, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: W piśmie z dnia 31.12.2003 Jednostka informuje, iż użytkownikami budynku przy Al. Piłsudskiego Nr (...) w Ł., zgodnie z decyzją Urzędu R ...

1. Czy koszt wymiany stolarki stanowi przychód podatniczki i ma z tego tytułu odprowadzić podatek jednorazowo (moment wystawienia faktury na jej nazwisko), czy zgodnie z zapisami aneksu do umowy najmu wykazywać i odprowadzać pomniejszone przychodu z najmu do czasu spłaty należności z tytułu wymiany? 2. Czy ma dokonywać na dotychczasowych zasadach rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu najmu (w związku z comiesięcznym przychodem)? 3. Czy może odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym za 2003 r. koszt wymiany stolarki z tytułu ulgi remontowej?.

Podatniczka jest właścicielką lokalu mieszkalnego, gdzie na parterze znajduje się lokal sklepowy, który został wynajęty. W wynajętym lokalu przeprowadzony zostanie remont – wymiana witryny i drzwi wejściowych z uwagi na uszkodzenie i zużycie. Do umowy najmu sporządzono aneks, wprowadzając postanowienia, zgodnie z którymi najemca zobowiązał się do dokonania wymiany stolarki na swój koszt, o który z ...

Proszę o podanie wysokości stawki Vat na roboty budowlane przy wykonywaniu budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego. Budynek ten na parterze będzie posiadał pomieszczenia handlowo-usługowe, a na pierwszym piętrze i poddaszu będzie znajdować się 8 mieszkań. Moim zdaniem, zgodnie z KOB, procentowy udział pomieszczeń mieszkalnych w całkowitej powierzchni budynku wynosi 64,43%, więc należałoby traktować budynek jako budynek zamieszkania zbiorowego i naliczać 7% podatku VAT przy jego realizacji.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2004r./data wpływu do tut. organu 18.04.2004r./, informuje: Stawka opodatkowania podatkiem VAT uzależniona jest od precyzyjnego ustalenia identyfikacji czynności, którą podatnik wykonuje, jak i przedmiotu te ...

dotyczy składników majątku wykorzystywanych w działalności gospdarczej i stosowanych stawek amortyzacji

Odpowiadając na pisma z dnia 20.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.02.2004 r.) w sprawie: wysokości stawki amortyzacyjnej dla budynku handlowo-magazynowego, sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zakupionego w 2003 r. wyposażenia (mebli) nowego obiektu handlowego, w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik ...

Czy dokonany przez zakład górniczy - na podatawie zawartej ugody - zwrot nakładów poniesionych przez podatniczkę na wykonanie dodatkowych umocnień fundamentu pawilonu mieszkalno - usługowego podlega opodatkowaniu?

W oparciu o okoliczności zaprezentowane we wniosku i wynikające z dołączonego do wniosku załącznika, ustalono następujący stan faktyczny: Podatniczka prowadzi budowę pawilonu mieszkalno - usługowego w Lubinie. W związku z występującymi szkodami górniczymi - zgodnie z obowiązującymi na tych terenach wymogami - konieczne jest wykonanie dodatkowych umocnień fundamentów. Umocnienia te podatniczka wyko ...

Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2002r. można było amortyzować budynek handlowo-usługowy w okresie 3 lat?

Z pisma skierowanego do tut. urzędu wynika, że Podatnicy są współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej, która od 1997r. jest wydzierżawiana. W latach następnych do istniejącego warsztatu został dobudowany salon samochodowy i budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany od miesiąca czerwca 2002r. Od 1.01.2001r. w związku ze zmianą układu wykazu środków trwałych wprowadz ...

Czy sprzedaż środka trwałego – budynku usługowego należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8.03.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem ...


Generowanie strony w 5 ms