Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hodowla

Zwolnienia przedmiotowe

Pismem z dn. 20.02.2003 r. zwrócił się Pan do Urzędu Skarbowego w Opatowie o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującym zakresie: 1. Czy hodowla psów rasowych jest rodzajem działalności gospodarczej? 2. Czy hodowla psów rasowych powinna być zarejestrowana w Urzędzie Miasta i Gminy? 3. Czy sprzedaż psów będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Z pisma wynika, że obecnie prowa ...

Czy usługi weterynaryjne oraz usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt są zwolnione w 2004 r. z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, pismem z dnia 5.11.2003 r. (znak: II US-II-443/74/03), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z obowiązku ewidencjon ...

Czy dochody z tytułu z tytułu posiadania (chowu) psa reproduktora podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz.176 ze zm.) podlegają wszelkiego rodzaju dochody, w tym również dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy działem specjalnym produkcji rolnej jest m.in. hodowla i chów zwierząt futerkowych i la ...

Czy z tytułu hodowli i odłowu raków istnieje obowiązek zgłaszania dochodów do urzędu skarbowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2003 r. w sprawie cyt. „Czy z tytułu hodowli i odłowu raków istnieje obowiązek zgłaszania dochodów do urzędu skarbowego?” – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a §1 Ordynacji podatkowej uprzejmie wyjaśnia, że: Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14, poz.176 ze zm.) o podatku dochodowym od osó ...

Czy w rozliczeniu podatkowym za 2003 rok mam uwzględnić dochód uzyskany ze sprzedaży byka?

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) stanowi, iż przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działalność rolniczą zdefiniowano w art. 2 ust. 2 ww. ustawy jako działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych l ...

Stawka podatku od towarów i usług właściwych dla usług: -sprzątania kurników, tj. wywozu obornika, mycia i dezynfekcji, - łapania i załadunku ptaków (bez transportu), -dostawy obornika, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01.05.2004 r.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 09.04.2004 r. w sprawie stawek podatku od towarów i usług właściwych dla usług: sprzątania kurników, tj. wywozu obornika, mycia i dezynfekcji, łapania i załadunku ptaków (bez transportu), sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 01.42.10-00 – „usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych)” oraz dostawy obornika, skl ...

Czy z tytułu hodowli bażantów łownych istnieje obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a więc opodatkowanie dochodów podatkiem dochodowym ?

W związku z pisemnym zapytaniem Pana, złożonym dnia 27.04.2004 r. a uzupełnionym o własne stanowisko w dniu 15.06.2004 r., w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli bażantów, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktyczne ...

Czy rolnik zajmujący się hodowlą przepiórek i sprzedażą produktów tej hodowli w postaci konsumpcyjnych jaj przepiórczych: 1/ jest rolnikiem ryczałtowym 2/ przysługuje mu zryczałtowany zwrot podatku VAT 3/ nie jest płatnikiem podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2004 roku (data wpływu: 07.05.2004r.) informuje się, iż: Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535). Dokonując dostawy produktów rol ...

Czy działalność schronisk dla zwierząt sklasyfikowana jest pod numerem PKWiU 01.40 i jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla tego typy działalności?

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych ( Dz. Urz. GUS z dnia 21 listopada 2002r.) w celu ujednolicenia stosowania obowiązujących standardów klasyfikacyjnych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług (PKWiU), ustalono, iż zasadą jest , że zainteresowany podmiot sa ...

Prowadzę hodowlę ślimaka winniczka. Czy mam obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług?

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że zamierza Pan prowadzić hodowlę ślimaka winniczka. Czynności wykonywane przez rolników stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 /. Jednakże osoby fizyczne prowadzące wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie są podatnikami VAT tylko ...

Generowanie strony w 3 ms