Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składowanie odpadów (śmieci)

Stawki podatku

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 23.07.2003 r. (wpływ do urzędu 25.07.2003 r.) uzupełnionego pismem z dnia 30.07.2003 r.(wpływ do urzędu 4.08.2003 r.), dotyczące zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy sprzedaży usług w ...

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania usług składowania odpadów?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a-6. Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinn ...

Jak należy księgować koszty uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej polegającej na zbiórce i wywozie odpadów komunalnych stałych, zbiórce i przerobie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórce i przerobie odpadów niebezpiecznych, w związku ze zmianą art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem (bez znaku) z dnia 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stosowania przepisu art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku osią ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi utylizacji zużytych źródeł światła, tj. świetlówek, lamp wyładowczych, lamp rtęciowych, solaryjnych, świetlówek UV, świetlówek kompaktowych oraz przedmiotów zawierających rtęć, tj. termometry lekarskie, ciśnieniomierze, przełączniki i wyłączniki rtęciowe ?

W złożonym zapytaniu Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji według jakiej stawki podatku VAT opodatkowane są świadczone przez nią usługi. Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w piśmie znak: OK.-5672/KU-257/10-247/10-4283/2004 z dnia 18.06.2004 roku zakwalifikował je do następujących grupowań PKWiU: 37 „Usługi odzyskiwania materiałów z odpadów ...

Pytanie dotyczy prawidłowości zastosowania stawki podatku VAT na usługi w zakresie przygotowania i sprzedaży posiłków wyłącznie : uczniom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi szkół podstawowych i gimnazjum będących placówkami oświatowymi gminy . Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na roboty budowlane związane z rozbudową składowiska komunalnego?.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ” podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 d ...

W którym momencie zapłacony “z góry” przez Spółkę czynsz staje się kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

Wnioskująca prowadzi działalność w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W ramach umowy podpisanej z Porozumieniem Międzygminnym (...) Spółka wybudowała i użytkuje składowisko odpadów. Wysokość czynszu dzierżawnego jest uzależniona od ilości przyjętych na składowisko odpadów komunalnych pochodzących spoza gmin i wynosi 2,50 zł netto za każdą tonę tychże odpadów. W umowie postanowiono ...

Jaka stawka podatku jest stosowana w przypadku usług usuwania odpadów komunalnych przez gminę?

Zdaniem strony usługi usuwania odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz monitoringu składowiska (badania i analizy) podlegają obniżonej - 7% stawce podatku od towarów i usług. Organ podatkowy stwierdza:Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) dla towarów i us ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług: gromadzenia i wywozu odpadów; specjalistycznego zagospodarowania odpadów; obrotu złomem stalowym, stłuczką szklaną, materiałami włókienniczymi, makulaturą, tworzywami sztucznymi, odpadami gumowymi?

W dniu 31.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek pod ...

Czy wydatki związane z utrzymaniem zrekultywowanego wysypiska odpadów stanowią koszt uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 9 marca 2004 r., uzupełnione o własne stanowisko w dniu 2 kwietnia 2004 r., w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zapytanie dotyczy wydatków związanych z u ...

Czy kwota czynszu dzierżawnego za użytkowanie składowiska odpadów, należna „z góry” za określoną kwotowo masę niektórych spośród odpadów przyjmowanych na składowisko, stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty?

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), postanawia się uznać za prawidłowy pogląd Podatnika wyrażony we wniosku. W dniu 5.01.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interp ...

Generowanie strony w 53 ms