Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zatrudnianie (zatrudnienie)

Karta podatkowa

W związku z Pana pismem z dnia 8.09.2003 r. działając na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 9 ...

W sprawie konsekwencji podatkowych w sytuacji zatrudnienia w ramach stosunku pracy członka rodziny.

Na podstawie przepisów art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Podatnika z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Drugi Urząd Skarbowy w Opolu informuje, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

Czy kontrahent słusznie obciąża firmę 22% podatkiem VAT od części kosztów z tytułu zatrudnienia pracownika do obsługi wspólnego węzła ciepłowniczego?

Z umów zawartych pomiędzy podatnikiem a jego kontrahentem wynika, że podatnik zobowiązał się do partycypowania w kosztach użytkowania wspólnego obiektu produkcyjno biurowego proporcjonalnie do użytkowanej powierzchni oraz z tytułu mediów. Kontrahent podatnika zatrudnia pracownika do obsługi węzła cieplnego w sezonie grzewczym. Z tego tytułu ponosi koszty, którymi za konserwację węzła cieplnego obc ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy pismem z dnia 10.02.04 r. (znak: PO I 415/1/04), ponieważ jest ona nieprawidłowa: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż podatnicy prowadzą dz ...


Zakład pracy rozwiązał umowę z pracownikiem, z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia. Przyczyną było zmniejszenie zatrudnienia. Wypłacono odszkodowanie za pozostałe dwa miesiące i potrącono podatek. Czy słusznie dokonano potrącenia podatku?

Stosownie do art. 21 ust.1 pkt 3 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000, Nr 14, poz.176 z późn.zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem określonych w prawie prac ...

- czy spółka posiadająca jedyną siedzibę w Warszawie i zatrudniająca 70% pracowników pracujących na terenie Warszawy, natomiast pozostała część pracowników zatrudniona jest na stanowisku-przedstawiciel handlowy i działa na terenach Polski, powinna składać do Urzędu miesięczną deklarację CIT-ST?

W myśl art 28 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.Nr 54 z 2000 poz 654 ze zm) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązane składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych w przypadku dokonywania tych opłat w uproszczonej formie lub z ...

Czy Spółka jest zobowiązana do comiesięcznego składania informacji CIT-ST bez względu na fakt czy występuje za dany miesiąc zaliczka w podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, informuje: Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w zapytaniu Spółka nie osią ...

Czy prowadząc działalność w Bytomiu są podstawy do stosowania w latach 2003-2004 preferencji wynikających z art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)?

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia określonego w części I, z wyjątkiem tabeli „Usługi inne, gdzie indziej w załączniku nie wymienione”, ...

Czy jednostka postępuje prawidłowo odliczając podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup usług zarządzania oddziałami jednostki przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy w celu wykonania tych usług zatrudniają pracowników?

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.03.2004 r. (z datą wpływu 10.03.2004 r., bez znaku), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i ...

Generowanie strony w 6 ms