Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kaucje

Przedmiot opodatkowania

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 07.08.2003 r.(wpływ do urzędu 11.08.2003 r.), dotyczące opodatkowania kaucji podatkiem VAT, wyjaśnia: Kaucja jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania, umowy stanowi ...

Czy faktury zakupu które nie zostały w 100% zapłacone w związku z zatrzymaniem od 3 do 5% wartości netto lub brutto na poczet kaucji gwarancyjnej - stanowią podstawę do zwrotu bezpośredniego.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki nr KF/2571/w/ ...

- kontynuacja zasady opłacania podatku zryczałtowanego od przychodów z najmu.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 31.12.2003 r. (data wpływu 05.01.2004 r.) i uzupełnione w dniu 21.01.2004 r. wyjaśnia co następuje: W świetle art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. nr ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrócona, zwaloryzowana kaucja mieszkaniowa?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że jako najemca zasobów mieszkaniowych ... Spółki Akcyjnej, przed 1994 rokiem podatniczka wpłaciła kaucję mieszkaniową, która to zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 ze zm.) służy zazwyczaj jako zabezpieczenie pokrycia należno ...

W którym momencie kwoty waloryzacji kaucji pobieranej od najemców przed zawarciem umowy najmu Spółka moze zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Uregulowania dot. kaucji mieszkniowej oraz zasady waloryzacji zwracanych kaucji regulują przepisy art. 6 i 36 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz 733 ze zm.), natomiast reguły waloryzacji uzależnione są od cezury czasowej wpłacania kaucji. Kaucje uiszczone w okresie obowiązywania ustawy z dnia 21 c ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku dokonania potrącenia zobowiązania abonenta do zapłaty za świadczone przez podatnika usługi ze zobowiązaniem podatnika z tytułu zwrotu na rzecz abonenta kaucji gwarancyjnej.

1. Istotą instytucji kaucji jest jej - z założenia – zwrotny charakter. Dlatego w momencie złożenia nie jest ona ani kosztem dla wpłacającego, ani przychodem dla otrzymującego. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są m.in. otrzymane pieniądze. Przepis ten nie ma jednak zastosowa ...

Czy różnice kursowe powstałe w związku ze zwróconą kaucją w walucie obcej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

Odpowiadając na pismo z dnia 01.03.2004 r. (data wpływu: 03.03.2004 r.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W przedmiotowym zapytaniu wnosi Pan o wyjaśnienie, czy są kosztem uzyskania przychodu różnice kursow ...

Czy przysługuje Spółce prawo zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należny,na postawie art.21 ust. 2 i 2a, w terminie 25 dni ?

Strona przedstawia stan faktyczny dotyczący regulowania należności przez Spółkę za faktury wystawione po zakończeniu robót budowlanych tj. w 90% uregulowanych poprzez fizyczną zapłatę ,a 10% faktury podlega potrąceniu- rozliczeniu wzajemnych wierzytelności, tytułem kaucji gwarancyjnej (jeżeli podwykonawca, mimo zobowiązania zawartego w aneksie do zamówień podejmując zlecenie nie wpłacił inwestorow ...

Czy przyjęcie kaucji i wykorzystanie jej zgodnie z przepisami w umowie może być potraktowane jako korzystanie z nieoprocentowanej pożyczki?

Pismem z dnia 26 kwietnia 2004 roku, (wpływ do tutejszego organu podatkowego dnia 05 maja 2004 roku), Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy przyjęcie kaucji i wykorzystanie jej zgodnie z zapisami w umowie może być potraktowane jako korzystanie z nieoprocentowanej pożyczki. Stan faktyczny:Podatnik jest właścicielem nieruchomości, którą nabył w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wynajmuje ...


Generowanie strony w 44 ms