Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: projekt

Przedmiot opodatkowania

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak Fn.III. 3324/18/2003 z dnia 25.07.2003 r. (wpływ do urzędu 28.07.2003 r.), dotyczące opodatkowania przekazania przez Gminę projektu budowlanego, wyjaśnia: Gotowy projekt budowlany jest towarem, któr ...

- w sprawie stawki podatku VAT dla towarów zaklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 22.11.20-60.

Odpowiadając na pismo z dnia 15.12.2003 r. Organ podatkowy, na podstawie art. 14 § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że świadczy Pani usługi pośrednictwa sprzedaży gotowych projektów budowlanych. Z kolei z § 2 pkt 1 załączonej do zapytania umowy współpracy wy ...

Jaka stawka VAT obowiązuje na projekty domów sprzedawanych w formie książkowej wykonywanych metodą poligraficzną i oznaczonych symbolem ISBN?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę 0 % stosuje się m. in. do: dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regional ...

Czy w ramach odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na remont i modernizację lokalu mieszkalnego można odliczyć wydatek na projekt przebudowy tego lokalu?

W złożonym zapytaniu wyjaśniono, iż Podatniczka jest właścicielką lokalu mieszkalnego i stara się o uzyskanie pozwolenia na przekształcenie części pokoju na łazienkę. W związku z tym musiała zebrać dokumentację w skład której wchodzi między innymi plan remontowy wykonany przez osoby uprawnione. Wydatek na zakup takiego planu Podatniczka poniosła w 2003 r. i otrzymała fakturę VAT. W myśl art. 27a u ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi wykonywania projektów wystroju wnętrz wraz ze sprzedażą praw autorskich do tych projektów. Prowadzoną przeze mnie działalność klasyfikuję wg PKWiU 74.20.22 - usługi projektowania architektonicznego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.07.2004 r. uzupełnione 23.07.2004 r. w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług wykonywania projektów wystroju wnętrz wraz ze sprzedażą praw autorskich do tych projektów Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, iż zgodnie z art. 8 ...

Jaka jest stawka podatku na wykonanie przyłącza gazowego, a jaka na opracowanie samego projektu przyłącza?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, na pisemne zapytanie z dnia 07.10.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka ma wątpliwości dotyczące sta ...


- Czy świadczone przez Spółkę usługi są sprecyzowane w art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy, - Czy obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług w zakresie wykonywania i sprzedaży projektów, a tym samym sprzedaży praw autorskich do tychże projektów powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy, - Jak należy rozumieć zwrot zawarty w treści art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy – nie później jednak niż z upływem terminu, - Czy sprzedaż tylko pewnej części z całego projektu usług projektowych stanowi również sprzedaż praw autorskich.

Stan faktyczny w sprawie. Spółka z o. o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie architektury i inżynierii PKD-7420, EKD-7420A. Ocena prawna stanu faktycznego. Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane sprzedawane licencje oraz prawa majątkowe do wykonania projektu architektoniczno - urbanistycznego?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór); przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory ar ...


Generowanie strony w 16 ms