Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: certyfikaty

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 20.06.2003 r. Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w części dot. podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów opłat za koordynację rozkładu jazdy oraz umów na korzystanie z przyst ...

Czy w związku z poniesieniem w 2003 r. wydatków na szkolenie na kursie "przewoźnik (certyfikat kompetencji zawodowych)", zakończonym egzaminem, podatnik może skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego, w przypadku opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1 i 1a, pomniejszony o kwotę składki, o której mowa w art. 13, ulega obniżeniu o wydatki wymienione w art. 27a ust. 1, z wyjątkiem pkt 2 lit. d) us ...

Czy wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu ISO stanowić będą koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

Certyfikat ISO to dokument zaświadczający, że dana firma spełnia wymogi określone w międzynarodowych normach i umożliwia odbiorcy ocenę zdolności firmy do zaspokojenia jego wymagań, natomiast firmie pozwala na zajęcie korzystniejszej pozycji w negocjacjach z klientem. Certyfikat dotyczy wyłącznie firmy, która nie może go zbyć innej jednostce, natomiast naruszenie obowiązujących norm jakości powodu ...

Czy dotacja udzielona przez PARP na dofinansowanie uzyskania ceryfikatu jakości w wysokości 50% kosztówpodlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 25.08.2004 r. (data wpływu do US 25.08.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona zawarła z PARP-em umowę o udzielenie dotacji n ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym stosowania stawki podatku VAT na sprzedaż wyrobów rozgrzewających, kołder, poduszek, podkładów i materacy do ćwiczeń.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynnoś ...

Czy przychody uzyskane przez nierezydentów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku zapłatą za kurs językowy, wystawienie certyfikatu odbioru, ubezpieczenie i wykonanie testów wytrzymałościowych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 18.05.2004 r. Nr PD-II/423/36/04, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustaw ...Czy wydatki poniesione na uzyskanie certyfikatu ISO 9001 należy jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2004 r. (data wpływu do tut. organu 18.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy - Ordynac ...

Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT za wdrożenie systemu jakości, w sytuacji, gdy część tych wydatków została sfinansowana dotacją przyznaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ?

W dniu 16 lutego 2005 r. złożył Pan do tutejszego Urzędu Skarbowego wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczący możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony VAT wynikający z faktur VAT w sytuacji częściowego dofinansowania wydatków związanych z uzyskaniem certyfikatu systemu jakości HACCP. Jak wynika z przedstawionego st ...

Generowanie strony w 5 ms