Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewóz osób

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 20.06.2003 r. Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w części dot. podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów opłat za koordynację rozkładu jazdy oraz umów na korzystanie z przyst ...

Czy wystawiając za wykonaną usługę przewozu, rachunek na rzecz “Powiatowej ...” ma obowiązek ewidencjonowania wykonanej usługi przy użyciu kasy rejestrującej.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.12.2003r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie w oparciu o art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w opisanej przez Pana sprawie dotyczącej prowadzenia ewidencji obrotu przy użyciu kasy rejestrującej. Z przedstawionego stanu fak ...

Czy wystawiany rachunek osobie prawnej należy ewidencjonować w kasie fiskalnej ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn.zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.01.2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania sprzedaży usług przy użyciu kasy fiskalnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08 ...

- dotyczy stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych, dotyczących przewozu osób zarówno na przeloty krajowe, jak i międzynarodowe.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 28 stycznia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu z dnia 28 stycznia 2004 r. przedstawiono następujący stan faktyczny. Podatnik jako agent ...

Czy kasy rejestrujące powinny znajdować się w pojazdach wykonujących tylko przewozy międzymiastowe, czy również w pojazdach wykonujących przewóz osób na terenie miasta i gminy?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, s ...

Czy wykonując usługę międzynarodowego przewozu rzeczy i osób podatnik ma obowiązek zainstalować kasę rejestrującą?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29-01-2004 r. (data wpływu 30-01-2004 r.) uzupełnione w dniu 17-02-2004 r. - na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach z dnia 6-02-2004 r. - o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie – Naczelnik tut. Urzędu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: art. 29 ust. ...

Stawka podatku VAT od prowizji z tytułu sprzedaży biletów autobusowych w komunikacji międzynarodowej i krajowej w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. Urzędu w dniu 28 kwietnia 2004 r. wpłynął wniosek poda ...

Miejski Zakład Komunikacji S.A. w O zwraca się z sprawie wysokości stawki podatku VAT od usług wynajmów okazjonalnych autobusów z kierowcą odbywających się poza granice kraju do krajów Wspólnoty Europejskiej oraz do krajów trzecich. Firma dokonuje takich wynajmów. Przewóz rozpoczyna się i ostatecznie kończy w kraju i ma charakter zorganizowany (np. wycieczki).

Z przytoczonego przez pomiot stanu faktycznego wynika, iż jednostka dokonuje wynajmu autobusów z kierowcą kontrahentom krajowym na przewóz osób m.in. poza granice kraju. Przewóz rozpoczyna się i ostatecznie kończy na terytorium Polski i ma charakter zorganizowany. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienio ...

Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług pasażerskiego transportu lądowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 r., uprzejmie informuje. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi pasażerskiego transportu lądowego oraz transportu ląd ...

Jaki obowiązek podatkowy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma państwowa firma przewozowa z tytułu dopłat otrzymywanych przez przewoźników wykonujących publiczny transport drogowy od samorządów województw, zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego?

Od dnia 01 maja 2004-07-28 roku stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z przepisów ustawy wynika, że w sytuacji gdy podatnik otrzymuje od innego podmiotu np. organu administracji samorządowej j ...

Generowanie strony w 12 ms