Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sankcja podatkowa


1.Czy wystawienie faktury zgodnie z zasadą ogólną, czyli do 7 dni od dnia wykonania usługi i ujęcie wynikającego z niej podatku należnego w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono fakturę VAT jest błędem? 2. Czy w związku z takim ujęciem kwot podatku należnego Spółka będzie narażona na sankcje wynikające z art. 109 ust. 4 i ust. 5 ustawy, oraz odsetki za zwłokę za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, zgodnie z powołanym art. 19 ust. 13 pkt 8 ustawy?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 20 maja 2004r. Jednostka zwróciła się do Naczel ...

1. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, którego dotyczy spór nie posiada czterech charakterystycznych cech podatku VAT jak: powszechność, proporcjonalność, wielofazowość i neutralność. Dlatego też nie wprowadza ono podatku, cła lub opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1 VI Dyrektywy, lecz przewiduje sankcję administracyjną, która może być nałożona na podatnika podatku VAT w przypadku stwierdzenia, że zadeklarował on kwotę zwrotu różnicy podatku VAT lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej. Należy zatem stwierdzić, iż dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie może być uznane za środek specjalny w rozumieniu art. 27 ust. 1 VI Dyrektywy, a zatem stosowanie przepisów art. 109 ust. 4 i 5 ustawy o VAT należy uznać za zgodne z regulacjami prawa wspólnotowego. 2. Z chwilą przystąpienia RP do UE prawo wspólnotowe stało się integralną częścią polskiego porządku prawnego. Wszystkie organy państwa mają obowiązek stosować je na równi z prawem krajowym, a w przypadku kolizji z pierwszeństwem stosować regulacje wspólnotowe. Uprzywilejowaną pozycję regulacji wspólnotowych w hierarchii źródeł prawa gwarantują też postanowienia art. 91 Konstytucji RP.

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 102/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę P. Sp. jawna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2006 r., Nr PPI/4407-144/BKL/06 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. W wyroku Sąd wskazał stan faktyczny sprawy. Decyzją z dnia 8 września 2006 r. Dyrektor Urzędu ...

Generowanie strony w 9 ms