Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykroczenie skarbowe


1. Stwierdzić należy, że Sąd naruszył prawo materialne, tj. art. 27 ust. 6 ustawy o podatku VAT twierdząc, że nałożenie na skarżącą spółkę cywilną osób fizycznych, jako jednostkę organizacyjną, dodatkowego zobowiązania podatkowego, przewidzianego w art. 27 ust. 6 tej ustawy, oznacza dopuszczenie stosowania wobec wspólników Spółki za ten sam czyn sankcji administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe. Sąd I instancji nie miał również podstaw do przyjęcia, że zastosowanie niniejszego przepisu przez organa podatkowe stanowiło naruszenie zasady państwa prawa wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP. 2. Skorzystanie z prawa do zwiększenia podatku naliczonego o podatek akcyzowy jest uzależnione od bezpośredniej sprzedaży oleju posiadaczom środków transportu wodnego wykonującym wskazaną działalność gospodarczą, tj. działalność w zakresie transportu morskiego i przybrzeżnego oraz transportu wodnego śródlądowego. Zakupiony od strony skarżącej olej napędowy został natomiast wykorzystany do prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie połowu i sprzedaży ryb.

Wyrokiem z 12 maja 2004 r., sygn. akt SA/Sz 1638/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu skargi O Sp. z o.o., stwierdził nieważność decyzji Izby Skarbowej w Szczecinie z 19 czerwca 2002 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z 7 marca 2002 r. w części ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, w pozostałej ...

uznanie oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu, stanowiącego wykroczenie skarbowe z art. 57 § l kks.

I. Treść oskarżenia: Urząd Skarbowy w Nisku, po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie RKS 7/06, skierował w trybie art. 155 § l kks akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi B:, zarzucając mu, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu drzewnego P. „D.", w woj. podkarpackim, opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, uporczywie nie wpłacał, w określonym ustawowo terminie do 25 ...

Generowanie strony w 28 ms