Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumenty celne

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2002 r., które wpłynęło do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w dniu 11.06.2002 r., tut. Urząd informuje, że w omówionym w Waszym piśmie przypadku, faktura nie zawierała pomyłek, natomiast dokument odprawy celnej SAD został wypełniony z błędnym zapisem. Zapis art. 19 ust. 2 ustawy o VAT daje podatnikom w przypadku importu prawo do obniżenia kwoty podatku nal ...

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...

- stawka podatku dla różnicy ilości sprzedanego drewna, powstałej w wyniku precyzyjnego pomiaru przez odbiorcę zagranicznego od zadeklarowanej w dokumencie SAD?

Odpowiadając na zapytanie Nadleśnictwa z dnia 18.11.2003 r. (data wpływu do US 21.11.2003 r.) tut. Organ podatkowy na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Nadleśnictwo realizuje sprzedaż drewna do odbiorcy zagranicznego. Drewno sprzedawane ...

Jaka jest data powstania przychodu w sytuacji, gdy fakturę eksportową wystawiono w grudniu 2003 r., a potwierdzenie przez organ celny wywozu przedmiotu eksportu na dokumencie SAD nastąpło w styczniu 2004 r.

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) udziela interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w związku z pisemnym zapytaniem podatnika. Wnoszący przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: Spółka wystawiła fakturę VAT eksportową ...

Spółka zapytuje czy w/w umowa na usługi pośrednictwa jest dokumentem dającym podstawę do zastosowania stawki VAT 0% na podstawie §60 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.Zdaniem Spółki powyższe daje jej podstawę do stosowania stawki VAT 0%.

Stan faktyczny Zapytująca Spółka na podstawie umowy zawartej z podmiotem zagranicznym świadczy na jego rzecz usługi pośrednictwa handlowego. Spółka pośredniczy w sprzedaży na terytorium RP podmiotom krajowym towarów wyprodukowanych przez ten podmiot zagraniczny. Ocena prawna stanu faktycznego Przepis §60 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania ...

Jaką datę należy przyjąć jako datę powstania przychodu należnego z tytułu sprzedaży na eksport towaru w sytuacji, gdy towar ten został wydany i faktura wystawiona w miesiącu grudniu 2003 r., zaś na dokumencie celnym potwierdzającym wywóz towaru widnieje data 2.01.2004 r.?

(...) Kwestia daty powstania przychodu należnego z tytułu wykonania przez podatnika świadczenia na eksport, w związku z którym na podatniku ciążył obowiązek wystawienia dokumentu odprawy celnej uregulowana była – wg stanu prawnego na dzień 31.12.2003 r. – w art. 12 ust. 3b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Przepis ten formu ...

w sprawie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie posiadanej uwierzytelnionej kserokopii dokumentu SAD

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003 r. (data wpływu 22.12.2003 r.) w sprawie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie posiadanej uwierzytelnionej kserokopii dokumentu SAD, na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśniam co następuje: W myśl art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towaró ...

Kiedy można odliczyć podatek VAT wynikający z dokumentu SAD-u dokumentującego procedurę dopuszczenia do obrotu, otrzymanego we wrześniu br.

W wyniku przerobu towaru w ramach procedury uszlachetniania czynnego powstał produkt kompensacyjny w postaci odpadów, który został następnie wprowadzony na polski obszar celny w ramach procedury 4051 – „dopuszczenie do obrotu towarów w stanie nie zmienionym lub produktów kompensacyjnych objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń”. Dokumentujący tę czynność j.d ...

Czy otrzymanie dokumentu celnego oraz towaru - w przypadku dokonania odprawy celnej - przez agencję celną działającą w oparciu o pełnomocnictwo bezpośrednie jest równoznaczne z otrzymaniem tego dokumentu i towaru przez podatnika ?

Na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r.o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Ust. 3a w/w przepisu sta ...

Spółka dokonała w miesiącu październiku 2003r. importu towarów. Wraz ze złożonym wnioskiem do urzędu celnego o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, Spółka przesłała oryginał tego dokumentu. W miesiącu lutym 2004r. organ celny zwrócił w/w dokument wraz z decyzją uznającą zgłoszenie celne za prawidłowe. Jaką datę należy przyjąć za moment otrzymania dokumentu celnego ?

Spółka dokonała w miesiącu październiku 2003r. importu towarów. Wraz ze złożonym wnioskiem do urzędu celnego o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, w części dotyczącej zastosowanych stawek celnych, Spółka przesłała oryginał tego dokumentu. W miesiącu lutym 2004r. organ celny zwrócił w/w dokument wraz z decyzją uznającą zgłoszenie celne za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wyn ...

Generowanie strony w 60 ms