Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stawka amortyzacyjna

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 01.08.2003 r., uzupełnione 25:08.2003-r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki amortyzacyjnej środka trwałego, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści Pani pisma wynika, ...

Zmiana stawki amortyzacji dla budynku, po okresie trzech lat jego amortyzacji od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki złożonym w dniu 18.11.2003 r. uzupełnione pismem z dnia 8.12.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego korekty od 1.01.2004 r. stawki amortyzacyjnej zakupion ...

Dokonałem zakupu środka trwałego - kserokopiarki, o wartości netto 3.819,00 zł. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: Jaka wielkość rocznej stawki amortyzacyjnej przysługuje dla w/w środka trwałego ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 20 stycznia 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa al ...


Spółka jawna zamierza wydzierżawić grunt i wybudować na nim budynek handlowy. Czy może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10%, przyjmując, że jest to inwestycja w obcym środku trwałym ?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywidualn ...

- czy do niżej wymienionych środków trwałych mogę zastosować stawkę amortyzacyjną wg art. 22 k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym w wysokości 14% podwyższoną o współczynnik 3 (14% x 3 = 42%) w skali roku z tytułu położenia zakładu na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu bezrobociem strukturalnym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2003 r. (data wpływu 07.11.2003 r.) uzupełnione dnia 25.11.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Stan faktyczny jest następujący: Dnia 30.06. ...

Czy można jednorazowo odliczyć amortyzację w wysokości 30% wartości zakupionego środka trwałego fabrycznie nowego zaliczonego do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych wgrudniu 2003r.

Odpowiadając na pismo z dnia 01.03.2004 r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27.07.2002 r. o zmianie ...

Czy do naliczania amortyzacji od środków trwałych oddanych do używania przed 1.01.2003 r., można stosować stawki amortyzacyjne, obowiązujące w roku oddania ich do używania, czy też należy zastosować stawki określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiazującym od 1.01. 2003 r. ?

Odpowiadając na pismo z dnia 01.03.2004 r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje: z opisanej sytuacji wynika, że Spółka od 01.01.2003 r., w stosunku do wszystkich śr ...

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie Miasta Radomia i Gminy Zakrzew. W grudniu 2003r. zakupił na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności nowy samochód ciężarowy. Czy Podatnik może amortyzować ten samochód metodą degresywną przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej 20% podwyższonej o współczynnik 3,0 z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem srtukturalnym?

Zgodnie z art22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a – 22o, z uwzględnieniem art. 23. W myśl art. 22a ust. 1 w/w usta ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W związku z Pana pismem z dnia 23.01.2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Drukarki fiskalne nie mogą działać samodzielnie i muszą współpracować z komputerami jako urządzenia peryferyjne. Wobec powyższego amortyzacji na podstawie przepisów art. 2 ...

Generowanie strony w 5 ms