Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: moment powstania zobowiązania podatkowego

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się, jeżeli termin przewidziany w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa upłynął przed wydaniem decyzji organu odwoławczego.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. SA/BK 536/02, na podstawie art.49 ust.2 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368 ze zm.) wystąpił o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów tego Sądu przytoczonej w sentencji uchwały wątpliwości prawnej. Wątpliwość ta powstała na tle następującego stanu faktycznego. Urząd Skarbo ...

Czy w przypadku obniżenia odsetek naliczonych przez Pożyczkodawcę po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy o kwotę o którą zostały zmniejszone odsetki i czy Spółka osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń i w związku z tym powstanie dla niej zobowiązanie podatkowe.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 05.04.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 07.04.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Do odsetek mają zastosowanie wymienione w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od ...

Czy i w jaki sposób mogę odzyskać odprowadzony do Urzędu Skarbowego w 2000 r. podatek dochodowy oraz podatek należny VAT, z tytułu wykonanej usługi, za którą nie otrzymałem zapłaty ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. dotyczące wierzytelności nieściągalnych oraz możliwości odzyskania zapłaconego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, wyjaśnia: 1. W zakresie podatku dochodowego od os ...

Dotyczy prawa organu podatkowego do naliczenia odsetek za zwłokę, przypadających do zapłaty w związku z obowiązkiem złożenia korekty zeznania podatkowego za 2001 r.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 grudnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 15 grudnia 2005 r. Nr I//415 - 86- 179/05/ZDB - odmawia zmiany w/w postanowienia. Z dokumentacji podat ...

W jakim momencie należy pobrać i zapłacić zryczałtowany podatek, czy w momencie dokonania kapitalizacji odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot zagraniczny, pomimo, że nie następuje zapłata odsetek, czy też w momencie faktycznej zapłaty skapitalizowanych odsetek?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w ...

moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 115 ms