Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powstanie zobowiązania podatkowego

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się, jeżeli termin przewidziany w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa upłynął przed wydaniem decyzji organu odwoławczego.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. SA/BK 536/02, na podstawie art.49 ust.2 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368 ze zm.) wystąpił o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów tego Sądu przytoczonej w sentencji uchwały wątpliwości prawnej. Wątpliwość ta powstała na tle następującego stanu faktycznego. Urząd Skarbo ...

Czy w przypadku wniesienia przez podatnika aportem do spółki z o.o swojego przedsiębiorstwa w zamian za udziały w tej w spółce powstanie zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów do spółdzielni – objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W świet ...


Czy dokonane przez Spółkę odpisy aktualizujące wartość należności stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2005 r. (data wpływu 13.01.2005 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - w sprawie dokonanego na podstawie art. 16 ust. ...

Czy powstaje zobowiązanie w podatku od towarów i usług w wyniku podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w konsekwencji podziału części zapasów na spółkę nowo utworzoną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.01.2005 r. ( wpływ 05.01.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej powstania zobowiązania w podatku od towarów i usług w wyniku podziału spółki z ograniczo ...

Czy wydatki poniesione na przebudowę budynku będą stanowiły koszty z tytułu amortyzacji środka trwałego spółki oraz czy wystąpi zobowiązanie w podatku dochodowym u wspólników spółki jawnej z tytułu wniesienia prawa użytkowania nieruchomości do spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14a §1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r nr 8 poz. 60 ), po rozpatrzeniu wniosku z 16.05.2005r, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany,biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991r stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku dotyczące kwestii zaliczenia ...

Jakie są skutki podatkowe umowy użyczenia nieruchomości wynajmowanej przez osoby fizyczne?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 14.03.2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedst ...

1. Czy zachodzą przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, a zatem, czy dzierżawa statku od zagranicznej osoby prawnej z siedzibą na Wyspie Man, skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego po stronie zagranicznej spółki? 2. Jeżeli tak, to czy pomiędzy państwem rezydencji zagranicznej osoby prawnej, a Rzeczpospolitą Polską została zawarta umowa międzynarodowa skutkująca zmianą stawki podatku i jaka jest prawidłowa stawka tego podatku? 3. Czy wobec poczynionych na podstawie analizy pkt 1 i 2 ustaleń spółka jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia takiego podatku?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że dzierżawi statek od posiadającej osobowość prawną spółki z siedzibą na Wyspie Man, która jest rezydentem na tej wyspie dla celów podatku dochodowego. W związku z powyższym wnioskodawca przedkłada zapytanie – czy dzierżawiąc statek od posiadającej osobowość prawną spółki z siedzibą na Wyspie Man, jest on zobowiązany do uiszczenia p ...

Czy w związku z przekształceniem spółki małżeńskiej w spółkę cywilną koszty związane z likwidacją " starej działalności " spowodują powstanie zobowiązania podatkowego i czy " nowa firma " będzie miała obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 października 2005 r. (data wpływu 11.10.2005 r.) i uzupełnienia wniosku z dn. 26.10.2005 r. (data wpływu 27.10.2005 r.), złożonego przez Podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co ...

Czy w związku z zaistniałą sytuacją powstało zobowiązanie z tytułu niezapłacenia podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 21, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielanypostanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 01.03.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie pytania siódmego za nieprawidłowe. U Z ...

Generowanie strony w 7 ms