Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedawnienie

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się, jeżeli termin przewidziany w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa upłynął przed wydaniem decyzji organu odwoławczego.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. SA/BK 536/02, na podstawie art.49 ust.2 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368 ze zm.) wystąpił o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów tego Sądu przytoczonej w sentencji uchwały wątpliwości prawnej. Wątpliwość ta powstała na tle następującego stanu faktycznego. Urząd Skarbo ...

Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1995?

Zgodnie z art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek : zapłaty, pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenia, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, zaniechania poboru, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym, umorzenia zaległ ...

Przez jaki okres mam obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowanie przepisów prawa podatkowego odnośnie przechowywania dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Prosi Pan o wyjaśnienie przez jaki okres ma obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej. T ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2003 r. rezerwę na wierzytelność firmy X? Rezerwę tę rozwiązano w 2000 r., co zostało zakwestionowane w trakcie kontroli (IX, X/2002) i postępowania podatkowego. Dn.25.11.2002 r. (w trakcie postępowania)uzys-kano zaświadczenie o wykreśleniu firmy X z ewidencji działalności gospod. od 04.09.2001 r.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 27 lutego 2004 roku (wpływ do Urzędu w dniu 1 marca br.), uzupełnione następnie wnioskiem przekazanym w dniu 7 kwietnia 2004 roku, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje o zakresie stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób p ...

Termin płatności podatku od towarów i usług wyznacza art. 26 ustawy, jest nim 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Prawidłowo w rewizji nadzwyczajnej wskazano, że początkowy termin przedawnienia wyznacza dzień 31 grudnia roku, w którym podatek winien zostać zapłacony, a nie dzień 26 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, jak przyjął NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 października 2001 r. uchylił decyzję Izby Skarbowej w Olsztynie w przedmiocie podatku od towarów i usług w części dotyczącej podatku za lipiec, wrzesień, październik 1994 r., w pozostałej części skargę oddalił. Zaskarżoną decyzją z dnia 27 marca 2000 r. Nr PP - 732-2-19/2000 Izba Skarbowa w Olsztynie utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbo ...

CZY SPÓŁKA SŁUSZNIE ODNIOSŁA WARTOŚĆ NIE SPRZEDANEJ WIERZYTELNOŚĆ W STRATĘ Z TYTUŁU ODLATNEGO ZBYCIA WIERZYTELNOŚĆI UPRZEDNIO ZARACHOWANEJ W PRZYCHÓD NA PODSTAWIE ART.16 UST.1 PKT 39 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ,CZY MA TU ZASTOSOWANIE ART.16 UST.1 PKT 20KTÓRY MÓWI,ŻE NIE STANOWIĄ KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW WIERZYTELNOŚCI ODPISANE JAKO PRZEDAWNIONE?

Pismem z dnia 31 sierpnia 2004r. (bez numeru) Spółka zwróciła się o udzielenie informacji dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii stosowania art. 16 ust.1 pkt 20 oraz art.16 ust.1 pkt 39 przy sprzedaży wierzytelności przedawnionej. Stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę:Spółka przekazała zleceniem do windykacji firmie Biuro Prawne „MAXIMUS” z Wrocł ...

Czy wierzytelności, których podatnik nie może dochodzić przed sądem z powodu przedawnienia stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?

Według przepisu art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione. W świetle Kodeksu cywilnego wierzytelności przedawnione są to takie wierzytelności, które nie mogą być egzekwowane od dłużnika z uwagi na upływ ok ...

Czy strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności - uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zarachowanych do przychodów należnych - stanowi koszty uzyskania przychodów, jeżeli: 1) wierzytelności te zostały zbyte za równowartość stanowiącą 5%-15% ich wartości nominalnej; 2) zbyto wierzytelności przedawnione?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z zapytaniem: Czy strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytel ...

Spółka prosi o wyjaśnienie, czy strata, jaką Spółka wygeneruje na sprzedaży przedawnionych wierzytelności może być uznana za koszt uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w ...

Opodatkowanie umorzonej w roku 2004 pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariusza policji, uzyskanej w 1994 r.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach nie podziela poglądu wyrażonego w złożonym w dniu 04.03.2005r wniosku w sprawie dokonania int ...

Generowanie strony w 19 ms