Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: upływ terminu

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się, jeżeli termin przewidziany w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa upłynął przed wydaniem decyzji organu odwoławczego.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. SA/BK 536/02, na podstawie art.49 ust.2 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368 ze zm.) wystąpił o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów tego Sądu przytoczonej w sentencji uchwały wątpliwości prawnej. Wątpliwość ta powstała na tle następującego stanu faktycznego. Urząd Skarbo ...

W latach 2000 – 2002 wybudowałem na gruncie dzierżawionym od gminy przenośny kiosk z desek i płyty twardej. Kiosk ten nie był nigdy związany z wykonywaniem przeze mnie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W dniu 12.02.2003 r. sprzedałem przedmiotowy kiosk za kwotę 7.000,00 zł. Czy ciąży na mnie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży tego kiosku?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu 15.04.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 11.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowan ...

Czy Spółka może dokonać zmiany bieżącego roku podatkowego, obejmującego okres: 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r., na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników podjętej w kwietniu 2004 r. zmieniającej rok obrotowy na okres obejmujący: 01.01.2004 r. – 30.06.2005 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.03.2004 r. (wpływ 30.03.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, w miesiącu kwietniu 2004 r. Zgromadzenie W ...

Czy postanowienia ustawy z 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych należy bezwzględnie stosować?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.04.2004 r o udzielenie informacji w sprawie wpływu postanowień ustawy z 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych na stosunki prawne w zakresie przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do obo ...

Czy w sytuacji gdy podatnik rozpoczął działalność z dniem 1 kwietnia 2004 r., a pierwszy przychód wystąpi w miesiącu maju 2004 r. oświadczenie o opodatkowaniu dochodów w formie podatku liniowego podatnik może złożyć przed osiągnięciem pierwszego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Zagadnienie opodatkowania podatkiem liniowym zostało uregulowane przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 9a ust. 2 tej ustawy „podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym ...

W 2000r. podatnik nabył w drodze darowizny udział w nieruchomości stanowiącej tzw. gospodarstwo ogrodnicze. W akcie notarialnym zobowiązał się prowadzić to gospodarstwo przez okres co najmniej 5 lat. W związku z zamiarem sprzedaży nabytego udziału podatnik zapytuje: czy upłynął już ten okres, czy też upłynie on z dniem 31 grudnia 2005r.?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie: art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216, art. 217, art. 236 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje Pana stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2005r. (uzupełnionym w dniu 31 października 2005r.), dot. udzielenia pisemnej interpretacji c ...

Czy spłata przypadającego ustępującemu wspólnikowi majątku spółki jako jego w nim udziału stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29 listopada 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 21 listopada 2005 r. nr 1418/ZD/F/415/56/05/PM w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa ...

Od którego momentu należy liczyć trzyletni okres zakończenia prowadzonej inwestycji aby skorzystać z ulgi związanej ze spłatą odsetek od udzielonego przez uprawniony podmiot kredytu na sfinansowanie prowadzonej budowy domu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie, działając na podstawie art. 14 § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika uznaje przedstawione stanowisko za prawidłowe. Ze złożonego pisma wynika, że zawartą w formie aktu notarialnego Warunkową Umową Sprzedaży, Wnioskodawca nabył wraz z małżonką nieruchomość, na ...

Kiedy upływa pięcioletni okres zamieszkiwania wymagany do skorzystania z ulgi mieszkaniowej - art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Strona złożyła wniosek z zapytaniem kiedy upływa pięcioletni okres zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem darowizny wymagany do skorzystania z ulgi z art.16 ustawy o podatku od spadków. Zdaniem podatniczki ponieważ w darowanym lokalu zamieszkuje od września 2001 r. pięcioletni okres zamieszkiwania wymagany do w)w ulgi upływa we wrześniu 2006r. Akt notarialny na mocy którego nabyła ...

Czy przychód należny z tytułu najmu stacji bazowej operatorom telekomunikacyjnym w celu umieszczania urządzeń teletechnicznych (anten nadawczych) powstaje w dniu wystawienia faktury, jeśli z momentem wystawienia faktury lub jej dostarczenia umowa najmu wiąże prawo do żądania zapłaty czynszu najmu przez najemcę? Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących dotyczących tego czynszu korekta przychodu ma skutek na dzień wystawienia faktury korygującej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 1 grudnia 2006 r. (z datą wpływu wniosku do tutejszego organu podatkowego w dniu 7 grudnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prz ...

Generowanie strony w 4 ms