Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wygaśnięcie zobowiązania

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się, jeżeli termin przewidziany w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa upłynął przed wydaniem decyzji organu odwoławczego.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. SA/BK 536/02, na podstawie art.49 ust.2 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368 ze zm.) wystąpił o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów tego Sądu przytoczonej w sentencji uchwały wątpliwości prawnej. Wątpliwość ta powstała na tle następującego stanu faktycznego. Urząd Skarbo ...

„Czy postępowanie spółki w kwestii wyceny przychodów z tytułu umorzonych zobowiązań po kursie historycznym będzie prawidłowe”?

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2004 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 30.08.2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 12 ust. 2 i 2a i art. 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy w okresie odroczenia terminu płatności istnieje możliwość zawarcia umowy przeniesienia własności akcji na Skarb Państwa w zamian za wygaszenie zaległości podatkowych?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka raelizując obowiązki wynikające z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa państwego "X" wniosła do "Y" S.A. wkłady n ...

Jaką stawką VAT należy opodatkować przeniesienie własności nieruchomości/użytkowania wieczystego na rzecz Gmin lub Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe, czy wygaszenie zobowiązania podatkowego następuje w kwocie netto czy brutto, czy powyższa czynność winna być udokumentowana fakturą VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej przenosi i będzie przenosić własność nieruchomości/użytkowania wieczystego na rzecz Gmin lub Skarbu Państwa w zam ...

- dotyczy stosowania przepisu art. 63 Ordynacji podatkowej.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2006 r., "P." Spółka z o.o. w E. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania przepisów ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku stwierdza, że przedstawione stanowisko w ...

Czy w związku z wykorzystaniem gwarancji bankowej powstanie dla Wnioskodawcy przychód, a w konsekwencji obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób prawnych, tj. czy z uwagi na niedokonanie zapłaty za otrzymany towar i wygaśnięcie długu wobec dostawy wskutek zapłaty ceny przez podmiot trzeci, nie powstanie przychód podatkowy po stronie Wnioskującej?

W dniu 21.03.2006r. wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 12.06.2006r., przesłanemu tutejszemu organowi podatkowemu za pośrednictwem faksu w dniu 13.06.2006r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu 19.06.2006r., Wnioskująca uzupełniła podanie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi dział ...

Czy odsetki i prowizje płacone do banku od momentu przejęcia kredytów stanowią koszt uzyskania przychodu ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodu odsetek i prowizji od przejętych kredytów w oparciu o art. ...

Jaka jest forma zapłaty do budżetu podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży przez Starostę Powiatowego nieruchomości Skarbu Państwa w sytuacji, gdy pokrycie ceny sprzedaży następuje w formie zaliczenia rekompensaty za utracone mienie pozostawione poza granicami RP?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.10.2005 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usługstwierdzaże stanowisko podatnika jes ...

dotyczyło potwierdzenia, iż wydanie nieruchomości w miejsce zapłaty wynagrodzenia Miastu "X" za nabyte przez "S" od Miasta akcje własne w celu ich umorzenia, nie będzie powodować przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 12 i art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z póź. zm.)., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Przedsiębiorstwa z dnia ...

1. Czy zgodnie z przepisami art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa możliwe jest przeniesienie własności części działki gruntowej na Skarb Państwa (gminę, powiat, województwo) w wartości odpowiadającej powstałemu zobowiązaniu podatkowemu z tytułu podatku spadkowego, za zwrotem różnicy pomiędzy wartością działki, a kwotą podatku spadkowego (w ratach lub innej formie ustalonej za porozumieniem stron)? 2. Czy egzekucja należności podatkowej zostanie zawieszona do czasu załatwienia formalności związanych z przeniesieniem własności?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Krakowa działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 4a, art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach skarbowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) postanawia wydać pisem ...

Generowanie strony w 7 ms