Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: decyzja zaskarżona

Wyłączenie pracownika na podstawie art. 130 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dotyczy tylko osoby, która orzekała w sprawie w pierwszej instancji, a po wydaniu decyzji została przeniesiona (oddelegowana) do organu drugiej instancji i miałaby orzekać w tej sprawie.

Urząd Skarbowy W. wszczął w dniu 24 kwietnia 1996 r. postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowości rozliczeń zobowiązań podatkowych Edyty E. z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej pod firmą "M". Decyzją wspomnianego Urzędu Skarbowego z dnia (...) (nr ...) ustalono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1994 w wysokości 146.688,20 zł. W w ...


Decyzja nie może być skutecznie zaskarżana tylko z tego tytułu, że organ nie skorzystał z pomocy biegłego, bowiem można ją zasadnie krytykować tylko na podstawie tego, że ustalenie stanu faktycznego nastąpiło w sposób wadliwy.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 stycznia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił - w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1 lit. “c" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a - decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 3 listopada 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizy ...

1. Niezależnie od tej kwestii formalnej należy zauważyć, że sad administracyjny nie dokonuje ustaleń faktycznych, nie przeprowadza dowodów (poza dowodami z dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 106 § 2 u.p.p.s.a.), ocenia natomiast legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy (art. 133 § 1 u.p.p.s.a). 2. W odniesieniu do darowizn na inne cele niż kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe co decyduje w konsekwencji także o tym. że zgodnie z zasadą lex specjalis derogat legi generali darowizny na kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza, podlegają wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez konieczności spełnienia przesłanek z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.f., a warunkiem ich zastosowania jest wyłącznie spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 55 ust. 7 ustawy kościelnej. W szczególności kościelna osoba prawna ma obowiązek przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńcza.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1399/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy z dnia 24 czerwca 2003 r., która na podstawie art. 21 § 3 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) oraz art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 199 ...

Nie można w skardze kasacyjnej skutecznie stawiać zarzutu nietrafnego zastosowania prawa materialnego, gdy z jej uzasadnienia wynika, że wadliwie ustalone zostały okoliczności stanu faktycznego, bez wskazania przy tym, jakie normy postępowania naruszył Sąd I instancji w procesie kontroli legalności zaskarżonej decyzji. Takie też stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 października 2004 r. FSK 568/04 (ONSA 2005/4/67).

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2005 r. (I SA/Gl 135/05) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Izabeli i Marka O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2004 r., Nr PBIII/1-41171/68/04, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji ustalił, iż zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w ...

Generowanie strony w 7 ms