Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ostatni dzień terminu

Nie można więc przyjąć, że dodatkowe dni wolne od pracy (w tym soboty), wprowadzone stosownie do przepisów kodeksu pracy zmienionych ustawą z dnia 2.02.1996 r. były dniami uznanymi ustawowo za wolne od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. i art. 115 k.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c.

Decyzja z dnia 14.03.2001 r., Izba Skarbowa w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania "F." S.A. w K. od decyzji inspektora kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle z dnia 14.12.2000 r., uchyliła zaskarżona decyzję w całości i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Powyższą decyzję, zawierającą pouczenie o trybie zaskarżenia do ...


1. Czy okres, w którym Spółce przysługuje pełne zwolnienie dochodu z opodatkowania „zakończy się z końcem jej obecnego roku podatkowego (30.09.2007 r.) czy 31.03.2007 r.”, 2. W jaki sposób określić dochód Spółki do 31.03.2007 r. oraz po tym okresie – jeśli okres zwolnienia z opodatkowania zakończy się 31.03.2007 r.?

Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie – po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o. o. K. z dnia 2.04.2007 r. na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 22.03.2007 r., znak: PUS.I/423/137/06 stanowiące pisemną interpretację co do zak ...

Generowanie strony w 46 ms