Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin do wniesienia skargi do NSA

Nie można więc przyjąć, że dodatkowe dni wolne od pracy (w tym soboty), wprowadzone stosownie do przepisów kodeksu pracy zmienionych ustawą z dnia 2.02.1996 r. były dniami uznanymi ustawowo za wolne od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. i art. 115 k.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c.

Decyzja z dnia 14.03.2001 r., Izba Skarbowa w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania "F." S.A. w K. od decyzji inspektora kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle z dnia 14.12.2000 r., uchyliła zaskarżona decyzję w całości i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Powyższą decyzję, zawierającą pouczenie o trybie zaskarżenia do ...


1. Z art. 177 § 1 p.p.s.a wynika, że skargę kasacyjną wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu zaskarżonego wyroku wraz z uzasadnieniem. Ewentualne modyfikacje skargi kasacyjnej mogą być zatem dokonane przed upływem tego terminu. Po tym terminie ustawodawca zezwala jedynie na przytoczenie nowego uzasadnienia podstaw kasacyjnych, nie zaś na ich zmianę (modyfikację) czy też rozszerzenie (por. art. 183 § 1 p.p.s.a). 2. Sądy administracyjne pierwszej instancji dokonują kontroli legalności zaskarżonego aktu administracji publicznej, a Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w wyniku tej kontroli. Sprawowana jest ona więc nie w zakresie merytorycznej zasadności zaskarżonego aktu, a ponadto decydujące znaczenie dla wyników takiej kontroli ma stan faktyczny i prawny istniejący w dniu wydania takiego aktu. Ewentualne więc korzystne rozstrzygnięcie dla strony postępowań karnych może stanowić podstawę dla próby wznowienia postępowania w przedmiocie jej zobowiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych za rozpatrywany rok. 3. Przedmiotem kontroli instancyjnej, w zakresie przepisów postępowania, są zawarte w skardze kasacyjnej zarzuty dotyczące postępowania sądowoadministracyjnego nie zaś podatkowego. Dlatego też niezasadne jest powołanie się w skardze kasacyjnej jedynie na naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej, gdyż zarzuty w tym przedmiocie dotyczą wprost uchybień, które powstały w postępowaniu podatkowym. Prawidłowe zarzuty dotyczące naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej powinny być powiązane z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. 4. Dowód z opinii biegłego nie mógł być przeprowadzony przed sądem administracyjnym, gdyż dowód taki nie jest dowodem uzupełniającym z dokumentów, a tylko taki dowód może przeprowadzić sąd administracyjny z mocy art. 106 § 3 p.p.s.a. 5. Aby zarzut niewłaściwego zastosowania danego przepisu prawa mógł okazać się skuteczny należy przede wszystkim zanegować prawidłowość ustalonego w sprawie stanu faktycznego, gdyż tylko wówczas można stwierdzić istnienie uchybienia przepisom prawa materialnego w podanej wyżej postaci.

Wyrokiem z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 269/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę B. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 15 grudnia 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że decyzją z dnia 23 lipca 2004 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w K. określił skarżącej podatek dochodow ...

Generowanie strony w 38 ms