Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spadek

Na podstawie postanowienia sądowego stwierdzono nabycie spadku, w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego na terytorium RP. Spadkodawca i nabywca na dzień nabycia spadku nie byli obywatelami polskimi, nie mieli też miejsca stałego pobytu, ani siedziby na terytorium RP. Czy z tego tytułu należny jest podatek lub obowiązek złożenia deklaracji ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Bolesławcu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.05.2003 roku informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej “podatkiem”, po ...

- czy posiadanie stałej kwatery przez żołnierza jest przeszkodą uzyskania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spodków i darowizn?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu wyjaśnia: Art. 21, art. 24 i art. 29 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 42, poz. 368 z 2002 roku z późn. zm.) wyraźnie wyodrębnia instytucję prawną prawa do kwatery oraz umowy najmu. Zatem nie można utożsamiać prawa do kwatery z umową najmu, a tym sam ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży akcji, nabytych w drodze spadku, dokonanej w grudniu 2003 r.?

W dniu 30.12.2003 r. złożono w Domu Maklerskim zlecenie sprzedaży akcji, nabytych w drodze spadku. Akcje te zostały sprzedane na sesji w dniu 30.12.2003 r., natomiast dopiero w dn. 06.01.2004 r. nastąpiła wypłata pieniędzy z tytułu sprzedaży akcji. Zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Nr 14 poz. 176 z 03.03.2000 r. ze zm. ) w ...

Czy na podatniku ciąży obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeżeli stanowi ona część gospodarstwa rolnego i została nabyta w drodze spadku, działu spadku oraz umownego zniesienia współwłasności?

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości, jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W myśl art. ...

Czy w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat odziedziczonego po zmarłym mężu będzie przysługiwała dalej ulga w podatku od spadków i darowizn?

Na podstawie art. 14 "a" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w związku ze złożonym w dniu 12.03.2004r. przez Panią zapytaniem wyjaśnia, że przepisy art. 16 ustawy ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) przewidują w ust. 1 ulgę w tym ...

Limit odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego i budynku mieszkalnego nabytego w drodze spadku.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na mocy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 20 listopada 2003 roku dotyczące limitu odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego i budynku mieszkalnego nabytego w drodze spadku, wyjaśnia. Stosownie do art. 27a us ...

Wspólnicy spółki cywilnej wynajmują lokal handlowy na podstawie zawartej umowy najmu. W związku z nagłą śmiercią Wynajmującego - jego matka - zwróciła się do nich o dokonywanie wpłat należności za wynajmowany lokal na jej rachunek bankowy do czasu uregulowania przez Sąd prawa do spadku. Czy dokonywane wpłaty na rachunek bankowy matki zmarłego właściciela lokalu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki ?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Sformułowanie „wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” powinno być interpretowane ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2004 r. nieruchomości nabytej na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28.07.1990r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, może korzystać ze zwolnienia od zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Postanowieniem Sądu z 1973 r. udział w gospodarstwie rolnym pozostawionym przez spadkodawcę (matkę podatnika) nabył Skarb Państwa, z uwagi na to, iż syn nie miał wówczas uprawnień rolniczych. W 2003 r. wyrokiem Sądu Okręgowego, Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28.07.1990r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, przeniósł własność tej nieruc ...

Czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze działu spadku oraz zniesienia współwłasności należy uiścić zryczałtowany podatek dochodowy?

Jednym ze źródeł przychodów wskazanym przez ustawodawcę w treści art.10 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych(j. t. Dz.U.z 2000r. Nr 14,poz. 176 z późn.zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowe ...

W jaki sposób należy rozliczyć dochód z praw majątkowych wypłaconych żonie zmarłego pracownika?

W odpowiedzi na pismo, z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat ...

Generowanie strony w 22 ms