Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spadkobiercy

Na podstawie postanowienia sądowego stwierdzono nabycie spadku, w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego na terytorium RP. Spadkodawca i nabywca na dzień nabycia spadku nie byli obywatelami polskimi, nie mieli też miejsca stałego pobytu, ani siedziby na terytorium RP. Czy z tego tytułu należny jest podatek lub obowiązek złożenia deklaracji ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Bolesławcu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.05.2003 roku informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej “podatkiem”, po ...

Czy żona może skorzystać z ulgi na dojazdy na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne,która przysługiwała zmarłemu w marcu 2003r. mężowi?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003r., odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Za wydatki, o których mow ...

Czy otrzymane przez spadkobierców odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami zasądzone w drodze wyroku sądowego, z tytułu nie przyznania akcji pracowniczych K. S.A. należne zmarłemu pracownikowi, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. a) i b) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych dokumentów wynika, iż na podstawie wyroku sądowego podatnik otrzymał w 2004 r. odszkodowanie z tytułu nie przyznania akcji pracowniczych K. S.A. w L. wraz z należnymi odsetkami jako spadkobiercy po zmarłym pracowniku tej spółki. Z załączonego przez podatnika wyroku sądowego, wynika iż otrzymane odszkodowanie było, jak zważył Sąd Okręgowy w Legni ...


Z treści złożonego zapytania wynika, iż w związku z kontynuacją działalności gospodarczej po zmarłym powstała wątpliwość: - czy przejęcie przez spadkobiercę majątku, objętego inwenturą sporządzoną na dzień śmierci podatnika stanowi dla spadkobiercy przychód z działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 922 §1ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.Stosownie do art.97 §1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem §2, przejmują prawa i obowiązki spadkodawcy. Jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwał ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w części w drodze spadku a w części przez zasiedzenie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym?

Z opisanych przez Państwa faktów wynika, że w dniu 27.01.1999 r. Sąd Rejonowy stwierdził, iż Pani wraz z mężem na zasadach wspólności ustawowej nabyli przez zasiedzenie z dniem 19.09.1991 r., nieruchomość. W dniu 14.11.2002 roku Sąd Rejonowy stwierdził nabycie w całości spadku po zmarłym Pani mężu dnia 23.07.2002 r., przez syna ww - podatek od spadku został w całości uiszczony, co potwierdza załąc ...


Zakład pracy w 2003 r. wypłacił spadkobiercom po zmarłym pracowniku (żonie i synom) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe należne pracownikowi za lata 1997-1999. Czy w związku z tym zakład zobowiązany był do wystawienia spadkobiercom informacji PIT-8B ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wy ...

W 2003 roku po śmierci męża poniosłam wydatki na remont domu jednorodzinnego, w którym zamieszkiwałam i zamieszkuję wspólnie z dziećmi. Właścicielem ww. domu, nie wchodzącego do małżeńskiej wspólności majątkowej (budowa rozpoczęta na gruncie zakupionym przed zawarciem związku małżeńskiego i kontynuowana wspólnie przez małżonków) był zmarły. Postępowanie spadkowe jest w toku. Czy poniesione wydatki mogę odliczyć od podatku, jeżeli posiadam rachunki wystawione na swoje imię?

Zgodnie z art. 925 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 Kc). Wobec powyższego do dziedziczenia dochodzi w chwili otwarcia spadku bez jakiegokolwiek działania ze strony spadkobiercy, a zatem jeżeli jest Pani spadkobierczynią zmarłego małżonka to fakt ten o ...

Czy syn ma obowiązek odprowadzić podatek za zmarłą matkę z tytułu zbycia akcji pracowniczych oraz czy będąc opiekunem prawnym małoletniej siostry ma prawo do rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących?

Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiadając na pismo z dnia 19.01.2004 r., w sprawie sposobu rozliczenia podatkowego po zmarłej matce, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) uprzejmie informuje: W 2003 roku podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia akcji byli obowiązani, na podstawie art. 44 ust. 8 ustawy o poda ...

Generowanie strony w 37 ms