Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Na podstawie postanowienia sądowego stwierdzono nabycie spadku, w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego na terytorium RP. Spadkodawca i nabywca na dzień nabycia spadku nie byli obywatelami polskimi, nie mieli też miejsca stałego pobytu, ani siedziby na terytorium RP. Czy z tego tytułu należny jest podatek lub obowiązek złożenia deklaracji ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Bolesławcu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.05.2003 roku informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej “podatkiem”, po ...

Czy powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będącego składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą?

Stosownie do art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) źródłami przychodów są m. in. (art. 10 ust 1 pkt 3) - pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 8) - odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości z tym że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lo ...

Czy wniesiony w 2003 r. wkład budowlany do spółdzielni w celu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można odliczyć w zeznaniu podatkowym jeżeli przed dniem 01.01.2002 r. podatnik poniósł wydatki na tę samą inwestycję przeznaczone na wkład mieszkaniowy ?

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych zaświadczeń ze spółdzielni wynika, że w 2000 r. dokonała Pani wpłaty do spółdzielni z tytułu spłaty całości kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię przed 1992 r. Wpłata ta została zaliczona na wkład mieszkaniowy. i odliczona w zeznaniu podatkowym za tenże rok. W roku 2003 przekształciła Pani spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na spółdziel ...

Czy w związku z opodatkowaniem z dniem 1 maja 2004 r. ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie doliczony podatek VAT od wpłaty należności po 1 maja 2004 r.

Do tut. organu wpłynął wniosek z dnia 06 kwietnia 2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. Ze złożonego pisma wynika, że dnia 16.01.2004 r. zawarła Pani umowę o budowę lokalu użytkowego ze spółdzieln ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo oraz ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokali.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2004r. (data wpływu 19.04.2004r.), będące prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wysokości stawki podatku od towarów i usług dla czynności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 5 ...

Czy są podstawy do wystawienia faktury VAT w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a tym samym ujęcia sprzedaży w rejestrze VAT?

W myśl art. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), pod pojęciem „towary” należy rozumieć „rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej”. ...

Czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego- przed upływem 5 lat od nabycia, korzysta ze zwolnienia od 10 % podatku dochodowego, jeżeli zostanie wydany w okresie dwóch lat od daty sprzedaży na remont i modernizację mieszkania, stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lakalu ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 2 marca 2004r., Nczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochdowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 1 ...

Pytanie w kwestii opodatkowania po 1 maja 2004 r. podatkiem VAT czynności spółdzielni mieszkaniowej dotyczących wnoszonych wkładów mieszkaniowych oraz ustanowiania i przekształcania spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004 r. znak DK/1702/2004 uprzejmie informuję: Ad.1 Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy przez dostawę ...

Postanowieniami sądu z dnia 11.10.1999r. oraz z dnia 20.11.2003r. otrzymałam w spadku spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego. W/w mieszkanie sprzedałam w dniu 19 lipca 2004r. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone częściowo na zakup nowego mieszkania a pozostała część na remont. Czy w związku z tym sprzedaż tego mieszkania jest zwolniona z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa użyt ...


Generowanie strony w 11 ms