Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek od nieruchomości

Czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości od budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza stanowi koszt uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13 października 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie: czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości od budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza stanowi koszt uzyskania przychodów, Nacz ...Czy podatek od nieruchomości od gruntu - w części związanej z wynajętym lokalem mieszkalnym - opłaca właściciel gruntu, czy najemca lokalu?

Odpowiadając na pismo z dnia 21.07.2003 r. (skierowane w dniu 31.12.2003 r. do tut. organu podatkowego przez Ministerstwo Finansów według właściwości) znak sprawy: ...... w sprawie zapytania czy podatek od nieruchomości od gruntu, w części związanej z wynajętym lokalem mieszkalnym opłaca właściciel gruntu (w tym przypadku Agencja), czy najemca lokalu (osoba fizyczna) – Wójt Gminy Bartoszyce zgodni ...

dotyczy podatnika podatku od lokalu użytkowego najmowanego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 14.01.2004 r. o to, jaki podmiot jest podatnikiem podatku od lokalu użytkowego najmowanego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, uprzejmie informuję: Skarb Państwa nie jest konkretną, wyodrębnioną osobą prawną, a jedynie pojęciem prawnym. Stąd uprawnienia Skarbu Państwa wykonują podmioty uprawnione do występowania w imieniu Skarbu Państwa. Jednym z takich podmiotów jes ...

- dotyczy sprzedaży garażu przed upływem 5 lat od dnia nabycia.

Pismem z dnia 06 lutego 2004 r. Podatnicy zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dokonanej w 2002 r. sprzedaży garażu. Opisując stan faktyczny Podatnicy poinformowali, że w dniu 15 maja 2001 r. zakupili garaż o pow. 18m2 za kwotę 3.975,00 ...

1. Czy przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości za 2003 r. w związku z otrzymaną w 2004 r. decyzją z Urzędu Miasta powinien zostać ujęty w zeznaniu podatkowym za 2003 r., czy należy uwzględnić go w deklaracjach za 2004 r. 2.Czy zapłacone w 2004 r. noty odsetkowe z tytułu rozrachunków wobec dostawców zaksięgowane jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w 2003 r. należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2004 roku?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 17 lutego 2004 r. (wpływ do US 23 lutego 2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego: 1) Czy przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości za 2003 r. w związku z otrzymaną w 2004 r. decyzją z Urzędu Miasta powinien zostać ujęty w zeznaniu podatkowym za 2003 r., czy n ...

Pismem złożonym w dniu 15 stycznia 2004 roku Podatnicy zwrócili się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem czy sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą budową powoduje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

W dniu 16 kwietnia 1998 roku aktem notarialnym Rep. A.. Podatnicy nabyli działkę nr ..... z mapy .. położoną w Z.... wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. W dniu 5 stycznia 2004 roku aktem notarialnym Rep. A.... Podatnicy dokonali sprzedaży nieruchomości położonej w Z....., obejmującej budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym na działce nr ,..... z mapy.... ...

- kto jest podatnikiem z tytułu podatku od nieruchomości od lasów stanowiących własność gminy, którymi zarządza zakład budżetowy.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 07.01.2004 r. odnośnie tego, kto jest podatnikiem z tytułu podatku od nieruchomości od lasów stanowiących własność Gminy O., którymi zarządza zakład budżetowy uprzejmie informuję: Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne ...

Jaki jest moment zarachowania w koszty uzyskania przychodów podatków: akcyzowego, od środków transporty, od nieruchomości i opłaty paliwowej - dzień zapłaty podatku czy powstania obowiązku podatkowego ?

Przepis art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jed.: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co ...

Generowanie strony w 12 ms