Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: produkty rolne

Stawki podatku

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z dnia 23.10.2003 r. (znak: U.S.V-443/33/03) odpowiadającego na zapytanie z dnia 1.10.2003 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza, iż zgodnie z art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od tow ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są: jaja strusie, mięso i wyroby z mięsa strusiego, odzież wykonana ze skór strusich, galanteria wykonana ze skór strusich, obuwie wykonane ze skór strusich i skóra strusia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r., uzupełnione w dniu 03.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: jaja strusie – sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupowaniu PKWiU 01.24.20-00.90 – „jaja w skorupkach, pozostałe” wymieniono w poz. 8 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Czy do dochodów osiąganych przez Spółdzielnię w zakresie skupu i sprzedaży owoców i warzyw od członków Spółdzielni ma zastosowanie wyłączenie wynikające z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy w związku z Waszym zapytaniem z dnia 2003.12.19 (wpływ 2003.12.22) uzupełnionym w dniu 2004.01.12 informuje, co następuje: Z treści Waszego zapytania wynika, że od dnia 2003.11.19 rozpoczęła działalność gospodarc ...

Czy wosk pszczeli wyłączony jest z produktów rolnych? Jaką stawkę podatku od towarów i usług stosować przy skupie wosku pszczelego od rolników ryczałtowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2004 r. w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług przy dostawie wosku pszczelego o symbolu PKWiU 01.25.25-00.10, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód osiągnięty ze sprzedaży kwiatów, drzewek iglastych oraz owoców z drzew i krzewów pochodzących z upraw prowadzonych we własnym ogrodzie?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy działalnością rolniczą jest mi.in. działalność polegająca na wytworzeniu produktów rośl ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą prawidłowości zastosowania 3% stawki zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług do wydawanych plantatorowi w ramach świadczenia dodatkowego na podstawie umowy kontraktacji, wysłodków buraczanych.

Biorąc pod uwagę treść złożonego przez Podatnika zapytania, tut. organ podatkowy wskazuje, że na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 3c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega dostarczenie produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji. Na podstawie art. 613 § 1 Kodeksu cywil ...

Czy po 1 maja 2004 r nadal będzie obowiązywała stawka 3 % na dostawę i nabycie towarów oznaczonych symbolem PKWiU 01.11.- produkty roślinne rolnicze.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie Spółki cywilnej "..." zawarte w piśmie z dnia 23 kwietnia 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23 kwietnia 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź ...

Czy kupując od krajowego producenta produkty roślinne nie przerobione sposobem przemysłowym lub przerobione sposobem przemysłowym – przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych – Podatnik może dokumentować zakup zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475) – dowodami wewnętrznymi, czy też zobowiązany jest wystawiać faktury VAT RR ?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu art. spożywczymi (w tym również produktami roślinnymi kupowanymi bezpośrednio od krajowych producentów). Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a jednocześnie jest podatnikiem podatku VAT. Stan prawny: Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 ze zm.) ...

Czy słusznie stosujemy stawkę podatku w wysokości 3% do sprzedawanego przez nas grochu łuszczonego - jest to ziarno grochu konsumpcyjnego poddane procesowi obróbki przez usunięcie łuski otaczającej ziarno?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku odpowiadając na zapytanie Pana z dnia 21.06.2004r.( data złożenia 21.06..2004) udziela pisemnej informacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego wysokości stawki przy sprzedaży grochu łuszczonego tj ziarna grochu kon ...

Podanie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług dla dostawy nw. towarów:olej zimnotłoczony rzepakowy (symbol statystyczny wg PKWiU – 15.41.12-60.11),makuchy rzepakowe (symbol statystyczny wg PKWiU – 15.41.31-70.11).

W odpowiedzi na złożone dnia 11 maja 2004 r. żądanie (pismo z dnia 10 maja 2004 r.) w sprawie udzielenia w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U nr 137 poz. 926 ze zm.) pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi nadmienia, co następuje: Podatnik zwrócił się w swym zapytaniu o podanie obo ...

Generowanie strony w 33 ms