Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: promocja


Zapytanie dotyczy kosztów reklamy.

Odpowiadając w trybie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm./ na pismo z dnia 9 czerwca 2003 r. uzupełnione w dniu 4 lipca 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie kosztów reklamy, Urząd Skarbowy w Nysie wyjaśnia: Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towa ...

Czy świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy w zwiazku z promocją i reklamą w przypadku przekroczenia jednorazowej kwoty 100,00 zł podlegają opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2004-01-29 r. dot. udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie opodatkowania otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, których wartość przekracza kwotę 100,00 PLN - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 199 ...

Czy wydatki (przekazane dystrybutorom gratisy) za pomocą których przeprowadzają one sprzedaż promocyjną mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości czy też są objęte limitem 0,25%? Czy podatek VAT naliczony od wartości przekazanych materiałów stanowi koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.12.2003 r. (wpływ 02.01.2004 r.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 10.02.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lut ...

Jak traktować na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych koszty związane z czynnościami faktycznymi, stanowiącymi reklamę produktów leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne.

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 26 lutego 2004r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów reklamy produktów leczniczych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. ...

W jaki sposób udzielone w ramach akcji promocyjnych rabaty wpływają na przychód i koszty uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po zbadaniu stanu faktycznego i dokonaniu analizy zapytania podatnika w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stwierdza, co następuje: Zdaniem ...

Czy wydatki związane z prowadzoną przez Spółkę reklamą produktów leczniczych (w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego) będących przedmiotem działalności produkcyjnej i handlowej Spółki stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów Spółki.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz.926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 21 stycznia 2004r. informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.z 2000r. poz.654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania p ...

Podatnik prosi o udzielenie informacji, czy wydatki związane z działaniami promocyjnymi, polegającymi na nieodpłatnym przekazywaniu produktów klientom sklepów detalicznych w zależności od zrealizowanej wielkości zakupów (zgodnie z regulaminem) stanowią w całości koszty uzyskania przychodów, czy podlegają ograniczeniom z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.12.2003 r. (wpłynęło do tut. Urzędu 28.01.2004.) o wydanie informacji zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatk ...

Czy wydatki poniesione i udokumentowane paragonami i pokwitowaniami za pobyt przedstawicieli firm, dla których jednostka zorganizowała misję w Chicago będą kosztem uzyskania przychodu w działalności gospodarczej w zakresie promocji i reklamy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 10.09.2003 r.: czy wydatki poniesione i udokumentowane paragonami i pokwitowaniami za pobyt przedstawicieli firm, dla których jednostka zorganizowała misję w Chicago będą kosztem uzyskania przychod ...

Czy wydatek finansowany przez firmę, dokumentowany fakturą wystawioną przez biuro podróży, jako wycieczka zagraniczna, gdzie odbiorcami usługi są kontrahenci, którzy spełnili warunki regulaminu promocji, może stanowić koszt uzyskania przychodu, który nie obciąża limitu kosztów reprezentacji i reklamy?

W dniu 25.09.2003 r. wpłynęło pismo spółki jawnej „G.” T. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi, prowadząc pełną księgowość. Dochody z tytułu prowadzonej działalności opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych n ...

Generowanie strony w 5 ms