Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek dochodowy od osób prawnych

1. Art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim zmienia zasady wyliczania kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi na rzecz zakładu pracy chronionej, przed upływem trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001) jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach. 2. Art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101) w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001), uprawnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 tegoż artykułu powołanej wyżej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r., jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach.

I 1. Pismem z 26 listopada 2001 r. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że: art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzylet ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 2003-02-05 w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów przeznaczonych na cele statutowe z tytułu sprzedanych akcji przez Związki Zawodowe, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie przedstawia następujące stanowisko: Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania ...

Deklaracje i zaliczki

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.03.2003 r. w sprawie uproszczonego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, w trybie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Przepis art. 25 ust. 6 - 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ...

Dotyczy prawidłowego ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy.

W związku z pismem Spółki z o.o. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie wysokości stawki odpisów amortyzacyjnych od nabytego przedsiębiorstwa - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Stan faktyczny opisany przez Spółkę jest następując ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na zagospodarowanie otoczenia siedziby Spółki poprzez zaprojektowanie i urządzenie terenów zielonych oraz zaliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków do kosztów uzyskania przychodów w całości w momencie ich poniesienia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguje niniejszym pismem w poniżej określonym zakresie wyjaśnienia Urzędu Skarbowego nr PD-I/423-5/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. stanowiące odpowiedź na zapytanie Spółki z dnia 28 lipca 2003 r. w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przy ...

Dotyczy zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Stowarzyszenie poniosło wydatki na artykuły spożywcze zakupione w związku z organizacją obchodów patronki muzyki i śpiewu kościelnego i innych spotkań orkiestry. Stowarzyszenie podjęło wątpliwość, czy są to koszty uzyskania przychodu.

W związku z pismem Stowarzyszenia sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a dot. zwolnień przedmiotowych - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Opisany przez Stowarzyszenie stan faktyczny jest nas ...

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych: Umorzenie części pożyczki a przychód podatkowy, podlegający zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczanych w ciężar kosztów uzyskania przychodów a sfinansowanie umorzoną pożyczką innego inwestycyjnego przedsięwzięcia proekologicznego.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2.07.2003 r., nr L.dz. /1710/2003 przesłane pismem Izby Skarbowej w Opolu nr PD-I-48/22/BA/03 z dnia 15.07.2003 r. (data wpływu 17.07.2003 r.) oraz pismo nr L.dz.(1840)2003 z dnia 16.07.2003 r. (data wpływu 17.07.2003 r. ...

Dotyczy zawarcia umowy leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym; momentu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych i obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia w kraju usług leasingu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.07.2003 r. /data wpływu do tut. Urzędu 5.08.2003 r./ uzupełnione w dniu 18.08.2003 r., i 4.09.2003 r. w sprawie zawartej umowy leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy z dn ...

Dotyczy: 1) prawidłowości odnotowania wydatkowania kapitału zakładowego jako zwrotu zaliczki dla właściciela za zakupione materiały, 2) czy poczynione zakupy przez Prezesa na rzecz Spółki należy traktować jako pożyczkę, jeśli tak to jakie Spółka powinna dokonać poczynania, 3) czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych podatek naliczony VAT, w stosunku do którego Spółka utraciła prawo do obniżenia podatku należnego.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z o.o. zawarte w piśmie z dnia 30 lipca 2003 r. (wpływ do US: 4 sierpnia 2003 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 sierpnia 2003 r. oraz pismem z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego: 1) prawidłowości odnotowania wydatkowania kapitału zakładowego jako zwrotu zaliczki dla właściciela za zakupione materiały, 2) czy poczyni ...

Kwestia zaliczenia do przychodów podatkowych kwoty wynikającej z faktur za wynajem w sytuacji gdy strony ustaliły, że w ramach czynszu najemca wykonywać będzie remonty na wynajmowanej rzeczy.

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 05.11.2003 r. (data wpływu 07.11.2003 r.) nr L.dz.192/11/03 uzupełnione pismem z dnia 21.11.2002 r. (data wpływu 24.11.2003 r.) nr L.dz.2021/11/03 dotyczące pisemnej informacji o zakresie ...

Generowanie strony w 3 ms