Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: współpraca handlowa


Czy należy uiscić podatek od pożyczki udzielonej w ramach umowy o współpracy handlowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do art. 14 "a" ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 19.03.2004 r. czy należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych od pożyczki, która udzielona została w ramach umowy o współpracy handlowej wyjaśnia: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. "b" ustawy z dnia 09.09.2000 r ...

Stan faktyczny: Spółka będzie otrzymywała od dostawców oraz będzie udzielała premiipieniężnych dla odbiorców, uzależnionych od wielkości dokonywanych zakupówi terminu uregulowania należności z tytułu realizacji dostaw objętych umową. Wypłata premii pieniężnej jest uzależniona od osiągnięcia określonego poziomu zakupów, jest zatem wynagrodzeniem za dobrą współpracę. Celem premii pieniężnej nie jest bowiem obniżenie ceny sprzedawanego towaru. Premia ma charaktermotywacyjny do dalszej współpracy i pozostaje bez wpływu na osiągnięty obrót towarów, gdyż w związku z przyznaną premią nie ulega zmniejszeniu kwota należnaz tytułu sprzedaży. Otrzymywanie i udzielanie premii pieniężnej dotąd było dokumentowane - na podstawie pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 16.09.2004 r. - notą uznaniową lub obciążającą, ponieważ strony traktowały ją jako nie podlegające ustawie o VAT wynagrodzenie za dobrą współpracę handlową. Pytanie: Na podstawie art. 14 "a" § 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Spółka prosi o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 12.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późno zmianam ...

Czy przychody uzyskane przez prowadzącego działalność gospodarczą w ramach umowy o współpracy z innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą są przychodami z działalności gospodarczej czy przychodami z działalności wykonywanej osobiście?

Na podstawie art. 14a § 1, art . 14a § 4, art. 14b § 1, art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia podzielić pogląd wyrażony w złożonym w dniu 06.07.2005 r. wniosku, iż uzyskiwane przez spółkę cywilną X, przychody w ramach umowy o współpracy z ze Sp. z o.o. Y. należy uznać za przychody z pozarolni ...

Czy są kosztem uzyskania przychodów wydatki na nagrody dla najlepszych sprzedawców w punktach agencyjnych (samodzielnych podmiotów współpracujących ze Spółką), w punktach własnych, w których zatrudnione są osoby na podstawie umowy zlecenia, a także dla pracowników-przedstawicieli terenowych za osiągnięcia np. największy obrót? Czy są to koszty reklamy limitowanej czy nielimitowanej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Pytania zawarte we wniosku dotyczą: 1.Możliwości zaliczenia przez przedstawiciela handlowego (przedsiębiorcę) do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem udostępnionych muw ramach umowy współpracy urządzeń, w tym w szczególności: wydatków na paliwo, części zamiennych, naprawy samochodu - zarówno w granicach limitu podlegającego zwrotowi przez spółkę, jak i ponad ten limit. 2. Możliwości rozliczania zwracanych przedstawicielowi (przedsiębiorcy) wydatków związanych z używaniem udostępnionego sprzętu poprzez wskazywanie w fakturach wystawianych przez stacje paliw, sklepy, warsztaty naprawcze, itp.) mieszczących się w granicach limitu, podlegającego zwrotowi - jako nabywcy Spółki XXNatomiast w przypadku wydatków przekraczających uzgodniony limit - zdaniem spółki - właściwym jest wystawianie faktur bezpośrednio na przedstawiciela handlowego, który ma możliwość zaliczenia w/w wydatków, z uwzględnieniem art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, póz. 176 z późn. zmn.) do kosztów uzyskania przychodów.; 3. Uznania, iż w przypadku, gdy ponoszone przez przedstawiciela wydatki (zarówno te zwracane następnie przez spółkę, jak i przekraczające limit i nie podlegające zwrotowi) dokumentowane są fakturami VAT wystawionymi na zleceniodawcę, tj. Spółkę XX, to - ponoszone przez przedstawiciela wydatki, w części nie podlegającej zwrotowi, nie są podlegającym opodatkowaniu przychodem Spółki XX; 4. Uznania, iż zaliczenie przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów zwróconych przedstawicielowi handlowemu (będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego w celu świadczenia usług na rzecz spółki jest możliwe wyłącznie w przypadku prowadzenia przez Spółkę ewidencji przebiegu pojazdu (art. 16 ust. l pkt. 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, póz. 654 ze zmn., dalej updop), potwierdzoną przez Spółkę na koniec każdego miesiąca art. 16 ust. 5 updop).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XX Sp. z o.o., z marca 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego U ...

- dotyczy możliwości opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%.

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana Jana G. z dnia 10 kwietnia 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 31 marca 2006r. Nr PD2/415-4/06 stwierdzające, że stanowisko Pana Jana G. przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2005 r. (data ...

czy wydatki faktycznie poniesione przez pełnomocnika na odbycie podrózy służbowej w celu przeprowadzenia rozmów handlowych z kontrahentem, , a następnie zwrócone pełnomocnikowi mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w działalności prowadzonej przez podatniczkę.

Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W miesiącu lipcu 2006r. z uwagi na chorobę była zmuszona wyznaczyć pełnomocnika, który przeprowadził rozmowy handlowe z włoskim kontrahentem. W czasie podróży pełnomocnik poniósł wydatki związane z przejazdem, noclegami i wyżywieniem. Wydatki te zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na firmę podatniczki. Jak wskazano w piśmie, taki ...

Czy wydatki na organizację spotkania z kontrahentami frmy (połączonego z noclegiem) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2006r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - stwierdza, i ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym i jak należy go udokumentować oraz jakim dokumentem księgowym należy udokumentować przekazanie towaru agentowi?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 05 grudnia 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uzn ...

Generowanie strony w 75 ms