Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulepszenie

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z pracami budowlanymi w budynkach firmy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, od których naliczam amortyzację. Na budynku warsztatowym dokonałem wymiany pokrycia dachowego. Stare pokrycie wykonane z papy zastąpiłem blachą trapezową. Koszt całości prac wyniósł ok. 13 000 zł. Dodatkowo budynek warsztatowy został na zewnątrz otynkowany, koszt prac ok. 10 000 zł. Posiadam również wiatę, która jest zadaszona eternitem. Mam zamiar wykonać nowe zadaszenie z blachy trapezowej. Wartość prac w tym wypadku oceniam na ok. 5 000 zł. Ogółem wykonane prace budowlane wyniosą ponad 25 000 zł. Ponieważ jest to duża kwota chciałbym mieć pewność jak mam postąpić. Biorąc pod uwagę definicję remontu i modernizacji uważam, że w opisanych wyżej przypadkach mamy do czynienia z remontem budynków, ponieważ dokonuję wymiany starego pokrycia dachowego na nowe co prawda stosując wyroby inne niż użyto pierwotnie, ale jest to związane z postępem technicznym. Również tynki zewnętrzne na budynku warsztatowym według mnie należy zaliczyć do remontu, ponieważ zastępują stare, zużyte już tynki. Mając powyższe na uwadze uważam, że koszty związane z remontem budynków mogę zaliczyć w 2003 r. do kosztów uzyskania przychodów.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) – zmieniam informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną przez Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim pismem z dnia 7.11.2003 r. Zapytanie dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z pracami budowlanymi w budynku i budowl ...

Czy wydatki związane z "adaptacją" obiektu pałacowego przed oddaniem go do używania stanowią koszt uzyskania przychodów ? Czy koszty nabycia mebli wraz z Pałacem stanowi koszt podatkowy?

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy nie uważa się za koszty przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które z ...


Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Przedstawiono następujący stan faktyczny: W 2003 r. dokonał Pan zwolnienia kwatery WAM w wyniku czego została opracowana wartość kosztorysowa tytułem zwrotu kosztów za podwyższenie standardu kwatery. Postawione zostały następujące pytania: 1. W jaki sposób i na podstawie jakiego dokumentu mam wykazać ww. dochód w zeznaniu rocznym? 2. W jaki sposób obliczyć koszty uzyskania ww. przychodu-wartość kosztorysową materiałów i robocizny?

W odpowiedzi na pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm./ informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodz ...

Czy wydatki związane z "adaptacją " obiektu pałacowego przed oddaniem go do używania stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy koszty nabycia mebli wraz z Pałacem stanowi koszt podatkowy?

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy nie uważa się za koszty przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które z ...

Sprzedaż używanego domu wypoczynkowego zakupionego w 1998 r., w którym w 2000 r. zostały poniesione nakłady na ulepszenie przekraczające 100% wartości nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 04.09.2003 r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego: 05.09.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z wymienionego wyżej pisma wyn ...

1. Jeżeli korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając jednocześnie środek trwały w ewidencje środków trwałych to czy ów będzie następnie amortyzowała wpisując raty amortyzacji w koszty funkcjonowania szkoły? 2. Czy wyznaczając wartość budynku podatnik może czynić to następująco: wartość budynku przy zakupie (ustalona na podstawie aktu notarialnego) plus koszty remontu ustalone na podstawie wystawionych faktur?

W związku z zapytaniem skierowanym do tutejszego organu podatkowego dnia 05.01.2004 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, informuje co następuje. Pani G., właściciel Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - niepublicznego zakładu kształcenia nauczyci ...


Czy wydatki poniesione w związku z wymianą starych okien na nowe, skucia starej wylewki i wylania nowej w budynku magazynowym, stanowiącym środek trwały prowadzanej przez podatnika firmy mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów?

Pismem z dnia 23.01.2004 r. pan Ryszard C. zam. w R. przy ul. B. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. Wyżej wymienione zapytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w grudniu 2003 r., a dotyczących wymiany starych okien na nowe, skucia starej wylewki i wylania no ...

Podatnik zapytuje: - czy wydatki na remont wiaty, dotyczące wymiany okna, podłóg, malowania, wymiany instalacji elektrycznej, kanalizacji i wymiany ogrzewania gazowego łącznie z wymianą pieca, poniesione przed rozpoczęciem użytkowania tego obiektu, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności ? - czy diety przysługujące zatrudnionemu kierowcy mogą być obliczane i wpisywane do księgi przychodów i rozchodów na podstawie listów przewozowych, jedną pozycją w miesiącu dowodem wewnętrznym? - czy opłaty za winiety drogowe stanowią koszt uzyskania przychodu ?

Ad. 1 Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m. in. budynki, budowle oraz lokale będące odrębną wł ...

Generowanie strony w 49 ms