Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi noclegowe

W sprawie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług tj. obniżenia podatku od towarów i usług od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych.

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) na pismo z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług tj. obniżenia podatku od towarów i usług od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie wyjaśnia. Zgodni ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi w zakresie wynajmowania lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym, będącym własnością podatniczki, z przeznaczeniem na noclegi dla pracowników zatrudnionych w ramach prowadzonej przez najemcę działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz.50, ze zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium RP. Kwestia stawki podatku od usługi najmu lokali jest uregulowana szczegółowo - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 - w poz. 10 załącznika nr 2 do ustawy: Usługi ex ...

Czy dochody uzyskane z tytułu wynajmu trzech pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym położonym w gospodarstwie rolnym w miejscowości X zwolnione będą z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego w piśmie stanu w przedmiotowej sprawie wynika, że Pani ..................jest właścicielem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 5,18 ha położonego w części w miejscowości X przy ul. ..... nad brzegiem jeziora ............. (budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i budynek inwentarzowy) oraz w części poza obrębem X. Podatnik jest płatnikiem podatku rolnego oraz podatku od n ...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego z tytułu zakupu usług gastronomicznych i noclegowych?

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3b lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w przypadku nabywanych usług gastronomicznych i noclegowych, za wyjątkiem jednak przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi tury ...

Jaka jest stawka podatku VAT przy usługach krótkotrwałego zakwaterowania PKWiU 55.23.15 ?

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy obniża się do wysokości 7%. Załącznik ten pod poz. 108 wymienia usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 55: „Usługi hoteli i restauracji, z wyłączeniem: 1) usług świadczonych przez obozowiska dla ...

Czy, w myśl art. 88 pkt 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje podatnikowi prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup usług gastronomicznych i noclegowych, związanych z organizacją na zlecenie kontrahenta kongresu, które to usługi zostaną następnie refakturowane na kontrahenta, jeżeli przedmiot prowadzonej przez podatnika działalności obejmuje: - agencji podróży - PKWiU 63.30B - biur turystycznych - PKWiU 63.30C - pozostała działalność turystyczna – PKWiU 63.30D? Podatnik wskazał, iż na zlecenie kontrahenta zostanie wykona usługa polegająca na organizacji kongresu, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 74.84.15 – usługi w zakresie organizacji wystaw, targów i kongresów. Realizacja tej usługi będzie polegała na pośrednictwie w wynajmie obiektu, przygotowaniu sal wykładowych, wynajmie sprzętu audio-wizualnego oraz komputerów, pośrednictwie w zapewnieniu cateringu, ochrony, sprzątania obiektu, wynajmie hostess, rezerwacji pokoi hotelowych. Usługi te zostaną zamówione a następnie refakturowane na kontrahenta.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych z wyjątkiem przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki wchodzą usługi ...

Czy usługi noclegowe i stołówkowe świadczone w bursie szkolnej i schronisku młodzieżowym dla innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej Państwu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku w piśmie z dnia 1 marca 2004 r., Nr PPP/443-3/04. W piśmie z dnia 4 lutego 2004 r. pytają Państwo, czy usł ...

Pytanie podatnika dotyczy zastosowania stawki VAT na świadczone usługi gastronomiczne i noclegowe w świetle przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, iż: Na podstawie art. 146 ust. 1, pkt. 2, lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej do dnia 31 g ...

Jaka powinna być stawka podatku VAT na usługi świadczone przez pola namiotowe ?

Odpowiadając na przedstawione w piśmie, znak: Fn.3320/9/2004 z dnia 30.06.2004 roku zapytanie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich informuje, że określony przez Jednostkę symbol klasyfikacji PKWiU 55.22.10 odnosi się do usług świadczonych przez kempingi i pola przeznaczone dla samochodowych przyczep kempingowych, które mieszczą się w grupie 55.2 - usługi te zostały wymienione w pozycji 140 Wyka ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych sprzedaż sezonowa osobom fizycznym usług świadczonych przez ośrodek wypoczynkowy w formie korzystania z domków wypoczynkowych, należący do 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców tj. państwową jednostkę organizacyjną opodatkowane jest stawką 7% (usługa sklasyfikowana zgodnie z symbolem PKWiU 55.33.12).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 19.05.2004r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu 20.05.2004r.) w sprawie: odpowiedzi na postawione pytanie prawne, czy w ...

Generowanie strony w 3 ms