Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dowody wewnętrzne

Czy opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją części użytkowej domu stanowią koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Wykorzystywanie przez podatnika, do celów prowadzonej działalności, domu mieszkalnego przez wyłączenia jego części lub całości z funkcji mieszkalnej ...

Czy zakup nawozu końskiego od rolnika, udokumentowany dowodem zastępczym i od osoby fizycznej posiadającej konia nie prowadzącej działalności gospodarczej, udokumentowany umową cywilno-prawną, będzie uznany za koszt uzyskania przychodu w świetle podatku dochodowego od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 13.02.2004 r. o interpretację, informuje, iż w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione za granicą na podstawie dowodów źródłowych nie spełniających wszystkich wymogów przewidzianych ustawą o rachunkowości?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12-12-2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. ...

Czy zakup przez podatnika VAT owoców i warzyw od rolnika może być udokumentowany dowodami wewnętrznymi?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania skupionych od rolników owoców i warzyw, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie podziela przedstawione w piśmie stanowisko, że zakup od rolników owoców i warzyw może być dokumentowany dowodami wewnętrznym ...

Pytanie dot. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy dowody wewnętrzne stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, powinny być sporządzone w sposób określony przepisem § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z ...

1. Czy wydatki ponoszone w 2004r. przez spółkę z o.o. poza granicami Polski udokumentowane paragonami fiskalnymi stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wydatek poniesiony w 2004r. dotyczący obowiązkowego ubezpieczenia granicznego naczepy nie będącej własnością spółki z o.o. stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Ad. 1 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w okresie sprawozdawczym.Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, którymi są między innymi obce dowody otrzymane od kontrahentów.Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy dow ...

Czy można dowodami wewnętrznymi udokumentować zakup przedmiotów do zabudowania zagrody ludowej (skansenu) w sytuacji, kiedy rolnicy nie mają obowiązku wystawiania dowodów sprzedaży?

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi koryguje udzieloną Panu przez Urząd Skarbowy Łódź - Polesie odpowiedź zawartą w piśmie z dnia 08.02.2004r. Do przedstawionego w zapytaniu do Urzędu Skarbowego stanu faktycznego, który dotyczy zakupu od rolników słomy żytniej ma zastosowanie przepis § 14 ust 2 pkt 1 rozporządzeni ...

Jak dokumentować zapisy w księdze przychodów i rozchodów dot. zakupu zużytych palet drewnianych od ludności?

Stosownie do zapisu § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) „na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne) ok ...

dotyczy darowizn książek na rzecz bibliotek

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 9.02.2004 r. (znak: I US-II/443/7/2004): Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z 8.01.199 ...

Proszę o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego prowadzenia dwóch zakładów tego samego przedsiębiorstwa. Czy mogę prowadzić jedną księgę przychodów i rozchodów dla całej mojej działalności? Czy mam obowiązek sporządzać dowody przesunięć towarów handlowych oraz oddzielne remanenty?

W związku ze złożonym w dniu 22.04.2004r. (uzupełnionym w dniu 18.05.2004r.) zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w sytuacji prowadzenia dwóch zakładów tego samego przedsiębiorstwa, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) N ...

Generowanie strony w 3 ms